Гражданско дело 18585/2013 - Определение - 26-02-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                             О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 2403                          26.02.2014г.                Град  ПЛОВДИВ

 

 

Пловдивски Районен съд                                   ХІV граждански състав

На  двадесет и шести февруари          две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                      

                                                       Председател: ЗОЯ БОГДАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №18585 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по   субективно съединени искове с прав но осн чл.53 ал.2 от ЗКИР, предявени от П.С.С. ЕГН **********,Т.П.С. ЕГН**********, Л. П.С. ЕГН**********,Д.П.А. ЕГН **********, С.И.Г. ЕГН**********,Г.И.Г. ЕГН**** и Т.И.Г. ЕГН **********,всички със съд адрес *** кант.... а..Н Д. против Д.А.Г. *** и М.А. *** за признаване за установено по отношение на ответниците, че към 03.06.2009г, когато е одобрена КККР със заповед № ... на ИД на АГКК гр..  ищците са били собственици на 278/556 ид части от ПИ с ид. 56784.519.606,както и че е налице грешка в кад карта и кад реги стри,изразяващи се в невписването на имената на ищците като част от съсобствениците на ПИ с ид. 56784.519.606  / уточняваща молба от 01.02. 2013г/.

     

       Ответниците Д.А.Г. и М.А. А. считат така предявения иск за недопустим предвид наличието на  висящо дело за делба между същите страни със същия предмет под 494/2008г по описа на ПРС, в чийто предмет считат,че имплицитно се включва и предмета на настоящото дело,поради което молят настоящото дело да се прекрати на осн. чл.126 от ГПК

  По допустимостта на предявения иск:

     С определение от 18.11.2013 производството по делото е разделено като по иска с правно осн чл.53 ал.2 от ЗКИР отношение на ПИ с ид. 56784. 519.606 е образувано настоящото  дело.С молба 01.02.2013г. ищците са уточнили, че грешката в кад карта и регистри се изразява в това,че със заповед№ .../ ... на ИД на АГКК гр.С. е допуснато неправилно „заличаване” на ищците като съсобственици на процесния ПИ, независимо от притежаваните от тях нот актове и заповеди за реститу ция,като по отношение на процесния имот е посочено конкретно, че грешката  се изразява в  невписване на имената на ищците в кад регистри като част от съсобствениците на процесния ПИ.Затова ищците искат да се установи по отношение на ответниците, че са собственици на ид части от ПИ с ид 56784.519.606,като не отричат и правото на собственост на ответниците в същия имот, т. е. те целят да се установи, че са съсобственици на процесния ПИ.

   Изложените от ищците твърдения не обуславят правния им интерес от предявяване на настоящия иск по следните съображения:

      Съгласно  чл. 2 от ЗКИР кадастърът е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти. Той обхваща кадастралната карта и кадастралния регистър и съдържа данни както за техническите характеристики на имотите, така и правото на собственост и другите вещни права и титуляра му. /чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКИР/ Основната функция на кадастралния регистър е информационно-оповестителна, но той не доказва и не създава вещни права. Записването в кад регистър на недвижим имот на друг собственик, различен от титуляра на това право, или невписването на някой от съсобствениците не лишава последните от правото им на собственост. Защитата на това право следва да стане с исковете за собственост, а не с иск за грешка в кадастралната основа, защото промяната в записването на недвижим имот в разписната книга, респективно в кадастралния регистър се извършва въз основа на документ за собственост. Не е необходимо за извършване промяна в запис ването да се представи влязло в сила решение за установяване на грешка, или непълнота в кадастъра, както това се изисква при неправилно заснемане на недвижим имот в  кадастралната карта. Решението по иска по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР действително установява правото на собственост, но към минал момент и е основание за промяна на кад карта.Кадастралния регистър следва да отразява правото на собственост по действащия план, доказано с документи за собственост, или влезли в сила решения, с които са уважени искове за собственост именно към този момент.

    Предвид на изложеното съдът намира, че не е налице правен интерес от предявяване на иск за установяване на грешка, или непълнота в када стралната карта и кад регистри, когато имотът е заснет с действителните му граници, но неправилно са отразени титулярите на правото на собственост в кадастралния регистър, защото дори да бъде уважен такъв иск, съдебното решение по него няма да бъде основание за изменение на кад карта.В този смисъл са и разясненията дадени в постановеното по реда на чл.290 от ГПК решение № 867 от 20.11.2009 г. на ВКС по гр. д. № 5397/2008 г., I г. о., ГК.

     Липсата на правен интерес,която е абсолютна положителна процесуална предпоставка  за предявяване на настоящия иск прави същият недопустим.

    Ето защо на осн чл.130 от ГПК исковата молба следва да бъде върната на ищците, а производството по делото-прекратено

       Мотивиран от горното Съдът

                                                     О П Р Е Д Е Л И

 

    ВРЪЩА исковата молба на П.С.С. ЕГН **********, Т.П.С. ЕГН**********, Л.П.С. ЕГН **********,Д.П.А. ЕГН**********,С. И. Г. ЕГН **********,Г.И.Г. ЕГН********** и Т. И. Г. ЕГН **********,всички със съд адрес *** кант.... а..Н Д.

   ПРЕКРАТЯВА производството по гр д.№18585/2013г по описа на ПРС.

       Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобща ването му пред ПОС.

                       

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ