Гражданско дело 18393/2013 - Определение - 06-02-2014

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 1516

 

гр. Пловдив, 06.02.2014г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І бр. състав в закрито съдебно заседание шести февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 18393 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Т.И.Д. ЕГН ********** е депозирал искова молба срещу ответника Н.С.Д., родена на ***г. с правно основание чл. 49 от СК.

С разпореждане от 25.11.2013г. исковата молба е оставена без движение с указание към ищеца да отстрани пречките за движение на производството – да представи справка за актуален адрес и задгранични пътувания на ответника.

         Съобщението за разпореждането на съда е връчено лично на пълномощник страната на 09.12.2013г., а в последствие и лично на ищцеа при отказ на 20.01.2014г. След това, въпреки двукратното удължаване на предоставения срок, не са предприети никакви действия от ищеца.

При така изложените обстоятелства съдът намира, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.

Тъй като ищците не са отстранили констатираните нередовности на исковата молба, на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.         

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба на Т.И.Д. ЕГН ********** ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 18393/2013г. на ПРС-І бр. с. 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Спасова

 

 

         Вярно с оригинала.

         С.А.