Гражданско дело 18299/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 18299/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  871                         28.02.2014   Година                      Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и осми  февруари            две хиляди и четиринадесета   година

В публично  заседание на двадесет и  шести  февруари               две  хиляди  и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Цветелина Бакалова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 18299                                                     по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното :

 ................................................................................................................................

 

    По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

     ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.П.Т. ЕГН: ********** и Б.Д.Т. ЕГН: **********,  сключен на  **** г..  в гр. Пловдив, обл. Пловдив, с Акт за граждански брак №  ****/ **** г. на  Община  Пловдив, обл. Пловдив като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

 

  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете на страните М.Б. Т. ЕГН: **********  на майката Г.П.Т. ЕГН: **********, като се определя местоживеенето на детето при майката.

 

     ОПРЕДЕЛЯ  РЕЖИМ НА ЛИЧНИ  ОТНОШЕНИЯ  между бащата Б.Д.Т. ЕГН: ********** и детето М.Б. Т. ЕГН: **********, както следва:

До 19.03.2015 година:   

 

- Всяка първа и трета седмица от месеца в събота и неделя, за времето от 13:00 ч. до 18:00 ч. за всеки един от дните, без приспиване на детето в дома на бащата, в присъствието на неговата майка;

- за личните празници на детето – 15.08. и 19.12. от 13:00 ч. до 17:00 ч. в присъствието на майката;

- в събота след Велики петък от 13:00 ч. до 18:00 ч. в присъствието на майката;

- на 26.12.2014 г. от 13:00 ч. до 18:00 ч. в присъствието на майката;

-  на 01.01.2015 година от от 13:00 ч. до 18:00 ч. в присъствието на майката;

От 20.03.2015 г. до 19.12.2015 г.

- Всяка първа и трета седмица от месеца в събота и неделя, за времето от 13:00 ч. до 18:00 ч. за всеки един от дните, без приспиване на детето в дома на бащата;

- за личните празници на детето – 15.08. и 19.12. от 13:00 ч. до 17:00 ч.;

- в събота след Велики петък от 13:00 ч. до 18:00 ч.;

 

От 20.12.2015 г.

-  Всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 10:00 ч. на съботния ден до 18:00 ч. на неделния ден с приспиване на детето в дома на бащата, като бащата ще взема и връща детето от дома на майката;

- за личните празници на детето – 15.08. и 19.12. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

- 1 месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката.

 

През нечетните години:

- от 10:00 ч. на Велики петък до 10:00 ч. в понеделник;

- по време на Новогодишните празници от 17:00 ч. на 29.12. до 12:00 ч. на 01.01. на съответната четна година;

 

През четните години:

- по време на Коледните празници за времето от 16:00 ч. на 24.12. до 17:00 ч. на 26.12.;

 

Майката е длъжна до 30.04. на всяка година да уведомява бащата за времето, което е определила за лятна почивка с детето.

За първа седмица на месеца ще се счита седмицата, в която и събота и неделя носят дати от съответния месец;

 

ОСЪЖДА бащата Б.Д.Т. ЕГН: ********** да заплаща на малолетното си дете М.Б. Т. ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Г.П.Т. ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, начиная от 13.11.2013г., до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й  изплащане.

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ул.  „С.г.” № *ет.* ще се ползва от съпруга Б.Д.Т. ЕГН: **********.

 

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата Г.П.Т. ЕГН: ********** след прекратяването на брака ще възстанови предбрачната си фамилия и ще се именува с фамилията П..

 

            Разноските остават за сметка на всяка от страните така, както ги е направила.

 

   ОСЪЖДА Б.Д.Т. ЕГН: ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

   ОСЪЖДА Б.Д.Т. ЕГН: ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 72 лева /седемдесет и два лева/ ,представляваща държавна такса относно присъдената  издръжка.

 

  ОСЪЖДА Г.П.Т. ЕГН: **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.