Гражданско дело 18093/2013 - Решение - 11-02-2014

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 570

 

                                               11.02.2014 г., гр. Пловдив

 

                                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, на шестнадесети януари две хиляди и четиринадесета година в публичното заседание в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                               СЕКРЕТАР : ТОДОРКА РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 18093 по описа за 2013 г., намира за установено следното :

         ...........................................................................................................................

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

 ЗАДЪЛЖАВА И.З.Р., ЕГН ********** ***  да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.Н.Н., ЕГН **********  и А.-И. И. Р., ЕГН **********,*** за срок от осемнадесет месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

ЗАБРАНЯВА на  И.З.Р., ЕГН ********** ***  да приближава Н.Н.Н., ЕГН **********  и А.-И. И. Р., ЕГН **********, жилището, находящо се в с. Ц., *****, местоработата – ф. с. в гр. П., ****, ЦДГ “Д.” – гр. П.  и местата за социални контакти и отдих на пострадалите лица за  срок от осемнадесет  месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

 ОПРЕДЕЛЯ временно местоживеене на детето А. – И. И. Р., ЕГН ********** при пострадалия родител Н.Н.Н., ЕГН ********** за срок от осемнадесет месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

         ОСЪЖДА  И.З.Р., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ВСС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса по делото в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева.

         НАЛАГА на   И.З.Р., ЕГН ********** ***     ГЛОБА  в размер на 200,00 / двеста/ лева.

         ОСЪЖДА  И.З.Р., ЕГН ********** *** да заплати на Н.Н.Н., ЕГН ********** *** сумата от 450,00 / четиристотин и петдесет/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 – дневен срок от връчването му на страните, заедно със заповедта в горния смисъл.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР