Гражданско дело 18081/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 18081/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 782

 

21.02.2014 г., гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на  двадесет  и втори януари две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

при секретаря Мария Христова,  като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 18081 /2013 г. по описа на същия съд, за де се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл. 235 от ГПК във връзка чл. 4 от Закона за защита срещу домашното насилие.

     .....................................................................................................................................................

       Воден от изложеното и на основание чл. 235 от ГПК  във връзка с чл. 4 от ЗЗДН, съдът

                                              

                                                             Р Е Ш И: 

 

        ЗАДЪЛЖАВА Г.Д. ***, ЕГН **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо А.С.Е. *** , ЕГН **********,*** 

    

     ОТСТРАНЯВА Г.Д. ***, ЕГН **********, от съвместно обитаваното със А.С.Е. *** , ЕГН **********,***, за срок от дванадесет месеца.

 

    ЗАБРАНЯВА на Г.Д. ***, ЕГН **********,  да приближава жилището на пострадалото лице,  находящо се в П..... , ул. В... Ч.... № ... ет.... ап...., местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, както и самата А.С.Е. *** , ЕГН **********,***, за срок от дванадесет месеца.

 

      НАЛАГА на  Г.Д. ***, ЕГН **********,  ГЛОБА в размер от  200 ( ДВЕСТА) лева, платими по бюджета на съдебната власт, чрез РС Пловдив.

 

    ОСЪЖДА Г.Д. ***, ЕГН **********, да заплати по бюджета на съдебната власт държавна такса за образуването и воденето на делото в размер от 25 лева, както и 5 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

   

      ОСЪЖДА Г.Д. ***, ЕГН **********, да заплати на А.С.Е. *** , ЕГН **********,***, сумата от 200 лева разноски по делото.

     

    Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата, нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР. Препис от заповедта да се изпрати на Първо  РУП гр. Пловдив за изпълнение - чл. 21, ал. 1 от ЗЗДН.

 

    Решението подлежи на обжалване пред състав на Пловдивски ОС с въззивна жалба в седмодневен срок от  връчването му на страните.

 

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

 

Вярно с оригинала

М.Х.