Гражданско дело 18042/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 18042/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 727/ 21.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тридесети януари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 18042 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.И. ***, ЕГН ********** и М.М. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на **** г. с Акт № **** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца М. М. М. с ЕГН ********** и М. М. М. с ЕГН ********** се предоставя на майката Т. Р.И. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата М.М.М. и децата М. и М. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от майката време за почивка с децата.

Бащата М.М. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете М. М. М. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Р.И. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, считано от 20.12.2013 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата М.М. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете М. М. М. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Р.И. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, считано от 20.12.2013 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ****, се предоставя на съпруга М.М.М..

Съпрузите заявяват, че придобитото по време на брака движимо имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – И..

ОСЪЖДА Р.И. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.М. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 154,00 лв. (сто петдесет и четири лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР