Гражданско дело 18012/2013 - Решение - 02-12-2016

Решение по Гражданско дело 18012/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3708                                    02.12.2016 година                          град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, V граждански състав, в закрито заседание на втори декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ БОГДАНОВА

                                                                  

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 18012 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

По делото е постановено съдебно решение № 2208 от 24.06.2016 г., срещу което третото лице помагач М.М.Д., чрез пълномощника си адвокат В.Н. е депозирал въззивна жалба с вх. № 39361/25.07.2016г.

С определение № 2639/ 17.11.2016 г., постановено по В. гр. дело № 2552/2016г. по описа на Окръжен съд- Пловдив, ІХ граждански състав, производството по делото е прекратено и същото е върнато на районния съд за поправка на очевидна фактическа грешка.

Като взе предвид обстоятелствата по делото, съдът намира следното:

Производство по поправка на очевидна фактическа грешка е допустимо да се извърши и служебно по инициатива на съда, какъвто е именно настоящият случай.

В случая безспорно е налице очевидна фактическа грешка, изразяваща се в правилно формирана воля на съда, но неправилно отразена в акта, изразяваща се в употребения от съда термин „нищожност“, вместо верния такъв „недействителност“, доколкото предявените от ищеца субективно пасивно съединени искове са с правно основание чл. 135 ЗЗД.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 247 ал. 1 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка като навсякъде в решението, в т.ч. в диспозитива на същото вместо „нищожността“ се чете „недействителността“.

 

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2208 от 24.06.2016 г., постановено по гр. д. № 18012/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, V граждански състав, като навсякъде в решението, в т.ч. в диспозитива на същото, вместо „нищожността“ ДА СЕ ЧЕТЕ „недействителността“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.  

                              

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ