Гражданско дело 17881/2013 - Решение - 18-02-2014

Решение по Гражданско дело 17881/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    670                     18. 02 .2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   16. 01 .2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 17881 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ************************************************************************************************************

          

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.С.Г., ЕГН ********** и М.А.Г., ЕГН **********, сключен на ******** година в град П., за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******** година на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

След прекратяване на брака родителските права по отношение на родените от брака деца М. М. Г., ЕГН ********** и С. М. Г., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката М.А.Г., ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

За бащата М.С.Г., ЕГН ********** се определя режим за личен контакт с децата М. М. Г., ЕГН ********** и С. М. Г., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, с преспиване, както следва: от 17.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, както и 15 дни през зимен месец, включващ училищната ваканция и 15 дни през летен месец, включващ училищната ваканция, който съответно да не съвпада с годишния отпуск на майката.

          Бащата М.С.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща издръжка за децата М. М. Г., ЕГН ********** и С. М. Г., ЕГН **********  в размер на 120 лв (сто и двадесет) месечно за детето  М. М. Г., ЕГН ********** и 80 лв (осемдесет) месечно за детето С. М. Г., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен М.А.Г., ЕГН **********, начиная от датата на депозирането на молбата за прекратяване на брака в съда до промяна в обстоятелствата, обуславящи изменяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

              След прекратяване на брака ползването на семейното жилище, представляващо етаж от къща, находяща се в с. Й. Г., община С., област П., ул. „ П.” № **, което е собственост на трети лица, се предоставя на съпруга М.С.Г..

               Съпрузите заявяват, че са си поделили придобитите по време на брака движими вещи. 

                Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са развивали търговска дейност лично или в съдружие и нямат никакви претенции една към друга по този повод.

                Съпрузите се споразумяват теглените и неизплатени кредити, ако имат такива,  след прекратяване на брака задължени по тях остават титулярът им и съдлъжникът по него.

                Съпрузите не претендират издръжка помежду си, тъй като са трудоспособни.

                След прекратяването на брака съпругата ще носи
предбрачната си фамилия- А..

                С постигнатото споразумение съпрузите уреждат помежду си изцяло всички неимуществени и имуществени отношения, като всеки от тях декларира, че няма каквито и да било претенции към другата страна.

 

ОСЪЖДА  М.А.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лв. /петнадесет/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.С.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата 159,00 /сто петдесет и девет/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

   

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.