Гражданско дело 17801/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 17801/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №956

 

гр. Пловдив, 28.02.2014г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав, в открито съдебно заседание  на 5 февруари    две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

при участието  на секретаря Иванка Боева , като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17801/2013г. по описа на ПРС, 3ти бр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен иск с правно основание чл.  150 СК. Ищецът А.В.М. ЕГН **********  ,лично и със съгласието на своята майка и законен представител – М.Н.Б. ЕГН ********** , е предявил иск за  увеличаване размера на определената месечна издръжка ,която  ответникът  В.А.М. ЕГН **********  заплаща на  сина си ,от 140лв на 180лв

Твърди се, че  бракът между родителите на ищеца е прекратен с решение №198/06 03 2009 г по бр д 924/2008г по описа на 3 бр с на ПРС . Със същото решение упражняването на родителските права по  отношение на роденото от брака дете   е предоставено на  майката , а за бащата е определен режим за лични контакти и месечна издръжка в размер на 100 лв .Впоследствие с решение по гр д 6624/2011г по описа на ПРС 7 гр с определената издръжка е била увеличена от 100лв на 140лв месечно. От присъждането на издръжката в посочения размер е изминал значителен период от време – повече от 2 години, същевременно са  се изменили значително социално – икономическите условия в страната. Нараснали нуждите на детето от храна, облекло, транспорт, учебници ,спортни занимания ,здравни и образователни потребности . Същото е ученик,има разнородни интереси .Майката е силно затруднена да поема разходите на порасналия си син .Същата е безработна .Бащата има по-добри възможности ,няма задължения към други ненавършили пълнолетие деца 

От Съда се иска да постанови решение , с което да  увеличи размера на заплащаната от ответника издръжка от 140 лв на 180лв месечно .

            Прилагат се писмени доказателства.

            На ответника са редовно връчени преписи от исковата молба и приложенията, като му  е указана възможността  в едномесечен срок да подаде писмен отговор, указани са задължителното съдържание на отговора и последиците от неупражняване на това право.  В едномесечния срок  е постъпил отговор от ответника .Твърди ,че вече е започнал да заплаща на сина си увеличен размер на издръжката ,предлага скючване на съдебна спогодба 

Прилагат се писмени доказателства.

Пловдивският районен съд, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Между страните не се спори, и от представените  по делото удостоверение за раждане се установява, че ищецът е син на   ответника.  Видно от представеното съдебно решение, бракът между страните е прекратен , като упражняването на родителските права спрямо  ищеца е предоставено на майката, а  бащата е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 100лв .Същата е увеличена  с решение по гр д 6624/2011 на ПРС 11 гр с от 100лв на 140лв Твърдят се нараснали нужди на ищеца във връзка с обучението му ,заплащането на такси за спортуването му ,нарастване на разходите за  битови нужди .

Ответникът признава иска .

 При така установените факти от значение за спора съдът достигна до следните правни изводи:

За да бъде уважен искът за увеличаване размера на месечна издръжка на  детето  следва да се установи, че ответниът е баща на детето, като следва да бъде установен размерът на доходите на всеки от родителите на детето ,с оглед преценката на възможностите им да осигурят издръжка на децата си .

Задължението за издържане на детето до навършване на пълнолетие възниква за родителите с факта на раждане на детето, като съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от СК, в сила от 01.10.2009 г. те дължат издръжка независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Конкретният размер на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителите, които я дължат - чл.  142, ал.1 СК. Алинея втора на чл. 142 СК посочва, че минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.  Правото на детето да получи издръжка от своите родители е безусловно и е достатъчно наличието на качеството „ненавършило пълнолетие дете”. При новата нормативна уредба съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

С оглед на изложеното, от събраните по делото доказателства, се установи ,че  ответникът признава иска ,изразява готовност за заплащане на претендираната сума.  

Съдът намира ,че  искът е основателен и следва да бъде уважен в посочения размер.

Ето защо искът за увеличаване размера  на  определената издръжката се явява основателен и доказан, поради което и следва да бъде уважен в посочените по-горе размери .

Неоснователна е претенцията на ищеца  за разноски по делото ,доколкото в материалите по делото се съдържа изразеното съгласие на ответника за заплащане на претендирания размер на издръжка,чрез нотариална покана , с дата ,предхождаща депозирането на исковата молба ,която нотариална покана е сведена до знанието на ищеца .Поради изложеното съдът намира ,че ответникът не е дал повод за завеждането на настоящия иск

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

УВАЖАВА ИСКА НА А.В.М. ЕГН ********** действащ лично и със съгласието на своята майка и законен представител – М.Н.Б. ЕГН ********** , за  увеличаване размера на определената месечна издръжка ,която  ответникът  В.А.М. ЕГН **********  заплаща на  сина си ,от 140лв на 180лв, начиная от завеждане на исковата молба пред съда- 05 11 2013г  ,до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното и изплащане .

ОСТАВЯ без уважение претенцията на ищеца за заплащане от страна на ответника на сторените от него разноски по делото

ОСЪЖДА В.А.М. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС СУМАТА ОТ 49,20 ЛВ/ четиридесет и девет  ЛЕВА и двадесет ст. / ДЪРЖАВНИ ТАКСИ   

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщението

Препис от решението да се връчи на страните   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.