Гражданско дело 17795/2013 - Определение - 05-02-2014

Определение по Гражданско дело 17795/2013г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 1464

 

гр. Пловдив, 05.02.2014 г.

 

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми гр. състав, в закрито съдебно заседание на 05.02.2014 г, в състав:

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 17795 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от  „ДЕНТАКОМ” ООД, ЕИК: 121107113, с която са предявени против „Сидент-2” ЕООД, ЕИК: 115566560 обективно съединени искове за осъждане на ответника да му заплати следните суми:  сумата от 1 028,99 лева, представляваща сбор от дължимите суми за получени и неплатени доставки по фактура № 12089 от 13.01.2012 г. – 400 лв.  и по фактура № 12646/09.03.2012 г. – 628,99 лв., както и сумата от 179, 63 лв., представляваща сбор от обезщетения за забавено плащане на дължимите суми по горните фактури, както следва: сумата от 73, 70 лв. – обезщетение за забавено плащане на дължима сума по фактура № 12089 от 13.01.2012 г. в размер на  400 лв. за периода от 14.01.2012 г. до 31.10.2013 г. и сумата от 105, 93 лв. - обезщетение за забавено плащане на дължима сума по фактура № 12646/09.03.2012 г. – 628,99 лв. за периода от 10.03.2012 г. до 31.10.2013 г.

В законоустановения срок е депозиран отговор на исковата молба от „Сидент-2” ЕООД, ЕИК: 115566560, в който ответникът заявява, че признава вземането, както и че след завеждане на исковата молба са заплатени дължимите по фактурите суми.

На 04.02.2014 г. е постъпила молба от ищеца, в която се посочва, че с ответника са постигнали извънсъдебна спогодба от 30.01.2014 г., заверен препис от която е приложен към молбата. С оглед постигнатата спогодба ищецът заявява, че оттегля исковите претенции и моли производството да бъде прекратено.

Съгласно чл. 232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото.

С оглед на изложеното съдът приема, че е налице хипотезата на чл. 232 от ГПК, поради което следва да прекрати производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.

     Водим от горното и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 17795/2013 г. по описа на ПРС, VІІІ-ми състав, поради оттегляне на исковата молба.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пловдив.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

Вярно с оригинала!

ДГ