Гражданско дело 17724/2013 - Решение - 09-12-2013

Решение по Гражданско дело 17724/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 4848                       09.12.2013 година               град Пловдив

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XI състав, в публично заседание на втори декември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСПАРУХОВА

                                                                

 

при участието на секретаря Елена Атанасова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17724 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).  

.................................................................................................................................

Водим от горното и на основание чл. 15, във вр. с чл. 5 ал. 1, точки 1 и 3, във вр. с чл. 16 ал. 1 от ЗЗДН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 1 точки 1 и 3 от ЗЗДН по отношение на Т.Х.Д., с ЕГН: **********,*** следните мерки за защита:

 

ЗАДЪЛЖАВА Т.Х.Д., с ЕГН: **********,*** да се въздържа от извършването на всякакъв акт на физическо и/ или психическо, емоционално, икономическо и друга форма на насилие по отношение на К.П.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ******.

 

ЗАБРАНЯВА на Т.Х.Д., с ЕГН: **********, да приближава К.П.Д., с ЕГН: **********,, жилището й, находящо се в ********, местоработата й и местата за й социални контакти и отдих за срок от 8 (осем) месеца, считано от датата на постановяване на решението.

 

Да се издаде заповед за защита на страните, и да се изпрати служебно до I-во РУП- Пловдив.

 

                  ОСЪЖДА Т.Х.Д., с ЕГН: **********,***, да заплати глоба в размер на 400 лева (четиристотин лева) по сметка на Районен съд- Пловдив, в полза на бюджета на съдебната власт.

 

                  ОСЪЖДА Т.Х.Д., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева (двадесет и пет лева).

 

ОСЪЖДА Т.Х.Д., с ЕГН: **********,*** да заплати на К.П.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *******, чрез пълномощника адв, М.Н.,*** – партер направените по делото разноски в размер на 200 лева (двеста лева), представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

 

                  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7- дневен срок от връчването му на страните.

 

След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати служебно на I-во РУП- Пловдив.                                                                                      

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Таня Аспарухова Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА