Гражданско дело 17723/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Гражданско дело 17723/2013г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 664

 

17.02.2014г.,гр. Пловдив

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, Xти съдебен състав в открито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17723 по описа за 2013г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

.......................................................................................................................................................

Водим от горното и на основание чл. 15, във вр. с чл. 5 ал. 1, точки 1, 2 и 3, във вр. с чл. 16 ал. 1 от ЗЗДН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 1 точки 1, и 3 от ЗЗДН по отношение на Г.Й.П., с ЕГН **********, от гр. П.***** следните мерки за защита:

ЗАДЪЛЖАВА Г.Й.П., с ЕГН ********** да се въздържа от домашно насилие спрямо Р.Й.П.,***;

 

ЗАБРАНЯВА на Г.Й.П.,*** да приближава Р.Й.П.,*** както и обитаваното от нея жилище, находящо се в гр. П.****** местоработата на молителката и местата й за социални контакти и отдих за срок от 3 /три/ месеца считано от датата на постановяването на настоящия съдебен акт.

 

Да се издаде заповед за защита на молителката и за РУ на ОД на МВР- гр. Пловдив;

 

ОСЪЖДА Г.Й.П.,*** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса за образуваното дело в размер на 25 (двадесет и пет) лева;

 

ОСЪЖДА Г.Й.П.,*** да заплати глоба в размер на 200 / двеста/ лева по сметка на Районен съд- Пловдив, в полза на бюджета на съдебната власт;

 

ОСЪЖДА Г.Й.П.,*** да заплати в полза на Р.Й.П.,*** сумата от 150 / сто и петдесет/ лева адвокатско възнаграждение за настоящата част  - съразмерно на уважената част от молбата;

 

ОСЪЖДА Р.Й.П.,*** полза на Г.Й.П.,*** сумата от 100 / сто/ лева, която представлява адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция – съразмерно на отхвърлената част на молбата.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок считано от датата на постановяването му – 17.02.2014г.

 

 

 

                                               СЪДИЯ:/п./В.Атанасов/

 

Вярно с оригинала

ВД