Гражданско дело 17707/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 17707/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

        20.02.2014г.,гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,  VІІ граждански състав, в публично заседание на  дванадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   БОРИС  ИЛИЕВ

 

при секретаря Катя  Грудева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №17707 по описа за 2013г.., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по иск с правна квалификация  чл.266, ал.1  от ЗЗД,  предявен  от  “Акватерм”  ООД,  със седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ЖК  “Тракия”,  бл.144, вх.А,  ет.2,  ап.4,  ЕИК  115046715,  представлявано  от  управителя  Т. В. Д.,  чрез  пълномощника  си  по  делото  адв. К.  Г.,  против  “Гео  сис”  ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Цариградско  шосе”  №32,  ет.8,  ап.22,  ЕИК  115812318,  представлявано  от  управителя  О. П. П.

Ищецът иска  постановяване  на  решение,  с  което  ответното  дружество  да  бъде  осъдено  да  му заплати  сумата  от 4017,99  лв.,  съставляващи  дължима  част  от  възнаграждение  за  извършени  СМР  по  фактура  №523/18.06.2009г.  и направените по делото  разноски.   Твърди  се,  че сумата  представлявала  част  от  удържана  от  дължимото възнаграждение  гаранция за добро  изпълнение  на  извършените  СМР.

Ответникът  не взема  становище  по  предявения  иск.

След  като  обсъди  събраните  по  делото  доказателства,  съдът  прие  следното:

Не  се  спори  между страните,  че  между  тях са  възникнали облигационни  отношения,  при  които  ответникът  е  възложил  на    ищеца  извършване  на  СМР  на обект-  „Билла  маркет-  Мотописта  София”.  Не се  спори  и  че  възложените  СМР са  били  извършени  от ищеца,  като  за дължимото възнаграждение е  била  издадена  фактура  №523/18.06.2009г.  на  обща стойност  103281,10  лв. с  ДДС.  Не се  спори  и  че  от  посочената  сума  е  била  удържана  сумата  от 8606,78  лв., представляващи  гаранция  за  добро  изпълнение,  които  са  дължими  след  изтичане на 36  месеца  от  въвеждане  на обекта в  експлоатация.  Няма спор  и  че  обектът  е  бил  въведен в  експлоатация  на  02.09.2009г.,  поради  което  сумата  от  8606,78  лв.  е  била дължима  от ответника  на  02.09.2012г.    Не  се  спори, че  преди  образуване  на  делото ответното  дружество  е  заплатило  част  от  посочената  сума,  от  която към датата  на предявяване  на  иска  са  останали  дължими  4017,99  лв.  От страна на  ищеца  се признава  обстоятелството,  че  и така  дължимия  остатък  е  бил  заплатен  от  ответника  след  завеждане  на делото.  При  така  установените  фактически обстоятелства  предявеният  иск  следва да  бъде  отхвърлен,  тъй  като  вземането   на  ищеца  е  било  погасено  чрез  плащане.

По  отношение на претенцията  на  ищцовата страна за разноски  съдът намира следното:

Тъй като  ответникът е  заплатил  дължимата  сума  след  предявяване  на  иска, то следва да се приеме,  че с  поведението  си  е  дал  повод  за  образуване  на  делото,  поради което  същият следва да  бъде  осъден  да  заплати  направените  от  ищеца  разноски  в размер  на  198,43  лв.-  държавна  такса  и  450  лв.-  адвокатско  възнаграждение  или общо  сумата  от  648,43  лв.    

С оглед на гореизложеното съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

ОТХВЪРЛЯ  иска,  предявен  от  “Акватерм”  ООД,  със седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ЖК  “Тракия”,  бл.144, вх.А,  ет.2,  ап.4,  ЕИК  115046715,  представлявано  от  управителя  Т. В. Д.,  против  “Гео  сис”  ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Цариградско  шосе”  №32,  ет.8,  ап.22,  ЕИК  115812318,  представлявано  от  управителя  О. П. П.,  за  заплащане на сумата  от 4017,99  лв.,  съставляващи  дължима  част  от  възнаграждение  за  извършени  СМР  по  фактура  №523/18.06.2009г.

ОСЪЖДА   “Гео  сис”  ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Цариградско  шосе”  №32,  ет.8,  ап.22,  ЕИК  115812318,  представлявано  от  управителя  О. П. П., да  заплати  на    “Акватерм”  ООД,  със седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ЖК  “Тракия”,  бл.144, вх.А,  ет.2,  ап.4,  ЕИК  115046715,  представлявано  от  управителя  Т. В. Д.,  сумата  от  648,43  лв.,  представляващи направени  по делото  разноски.

Решението подлежи на обжалване  пред  Окръжен съд- Пловдив  в  2- седмичен срок  от  връчването  му на страните.  

 

                                                             

                                                                     Районен съдия:/п/

Вярно с оригинала.

КГ