Гражданско дело 17689/2013 - Решение - 25-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

        Номер 800                   25.02. 2014г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                       ХІV-ти граждански състав

 

       На  шести февруари                                                    2014  Година

 

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съ дията  гр. дело N17689 по описа за 2013год., за да се произнесе взе пред вид следното:

        Иск с правна  квалификация  чл. 124 ал.1 от ГПК, предявен от „Агростил-1”ООД ЕИК1600118121 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Иван Ст.Гешев”№2 ет.1 ап.2 против „ЕВН България Еле ктроснабдяване” АД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управле ние: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 

Ищецът твърди, че е абонат и потребител на електрическа енергия, доствяна му   за обект с кл.№...наименован  „З. К.-С. д.”.Твърди, че на ...г. служители на „ЕВН Бълга рия Електроразпределение” извършили проверка в обекта при която електромерът бил демонтиран и предаден за експертизна проверка в БИМ.С констативен протокол№...:/...г издаден от БИМ било констатирано,че електромерът е манипулиран и не отчита правилно до ставяната на обекта ел. енергия.Впоследствие ответникът го уведомил, че възоснова на констативния протокол му е начислил допълнително ел енергия от 4344 КWh на стойност 1083,26лв. за периода 11.12.2012г.-21.02.2013г.,за което била съставена фактура№... от ...г. Ищецът счита, че не дължи заплащането на посочената сума, тъй като не е ясно как е формирана същата и как е определен периода за който същата е начислена.Счита, че не са налице основания за кориги ране на сметките му за минал период,тъй като за процесния период няма законова норма която да дава право на енергийния доставчик да коригира сметките за минал период от време,а клаузите на Общите условия,които дават право на ответника да извърши едностранна корекция на сметките са нищожни,тъй като противоречат на чл.82 от ЗЗД и са неравноправни по смисъла на чл.143 т.6 и т.18 от ЗЗП и затова не обвързват потребителите на ел. енергия.Възоснова на изложеното от съда се иска да постанови решение с което да признае за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата от 1083,26 лв,представляваща допълнително начислена ел. енергия за обект с кл. № ...,наименован „З. К.-С. д.” за периода 11.12.2012 г.-21.02.2013г.,за което е съставена фактура№... от ...г.  Претендира разноски.   

     Ответникът „ЕВН България Електроснабдяване” АД оспорва иска по основание и размер и моли същият да бъде отхвърлен.Счита,че сумата е   дължима от ищеца  на  осн чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ, вр. чл.83 ал.1 т.6 от ЗЕ, вр чл.45 ал.1 Правилата за измерване на количеството ел енергия /ПИКЕЕ/и че същата е правилно начислена на основание чл.28,ал.1 от Общите условия на ЕВН ЕС във връзка с чл.54,ал.2,т.2 от ОУ ЕР, които   са обвързващи за потребителите.Счита че корекцията в сметката на ищеца е извършена правомерно и не е санкция за абоната за опреде лено противоправно поведение, а да цели изравняване на получения дисбаланс в предоставянето на блага и овъзмездяване на енергийното дружество. Претендира за присъждане на разноските по делото. 

       Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотдел но и с оглед наведените от страните доводи, намира за устано вено  следното:

        С определение в проведено на  06.02.2014г. с.з. е прието за без спорно между страните,че обект кл.№...,наименован „З. К.-С. д.” е присъединен към електрическата мрежа и между страните съществуват договорни отношения при общи условия за продажба на електрическа енергия  

        Видно от представения констативен протокол №... /л.40 от делото/ на ...г. е извършена техническа проверка на електромер с фабр. №...находящ се в ТКЗС-С. д. с.М.,при която е установено, че грешката на електромера не може да бъде отчете на,защото диска на електромера не завърта.Съгласно съдържанието на протокола електромерът е демонтиран и изпратен за експертиза на ГД”МИУ”РО П..Констатациите в протокола се потвърждават от показанията на с. Г.Х.,който установява,че при извършенат апроверка бил оустановено,че на таб лото и на капачките на клемния блок на електромера нямало пломби, че електромерът не се въртял и не отчитал напълно консумираната ел. енергия на обекта.

     Протоколът е съставен на основание чл. 35 ал. 4 от ОУ на ЕВН ЕР съгласно който  при извършване на контролни проверки на средствата за търговско измерване и констатиране на неизправности и нередности  се съставя констативен протокол, който според чл. 63 от тези условия се подписва от представители на ЕВН ЕР и клиента, а в случай, че последният не присъства или откаже да подпише, протоколът се съставя в присъствие на свидетели, като се изпраща на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка и се счита за връчен от момента на полу чаването му. Не е спорно,че ищецът е получил писмо от ответното дру жество, с което е уведомен, че при извършена на ...г. проверка е констатирано, че електромера е манипулиран и не отчита точно, пора ди което и на основание чл.54,ал.2  от Общите условия на ЕВН ЕР ще бъде коригирана сметката му за ел.енергия за времето от 72 дни за пе риода от 11.12.2012 г.-21.02.2013г.  чрез доначисляване на ел. енергия в размер на 4344 квтч на стойност 1083,26 лв., за която сума е изготвена и справка за коригиране на сметката и е издадена фактура № .. от ...г

         От представения  по  делото констативен  протокол  №.../..., издаден  от  БИМ,Г.  д. „М. и  и.  у.”, Р. о.- П.  се уста новява, че двете пломби против неправомерен достъп до вътрешната конструкция на електромера са унищожени и е констатиран осъществен нерегламентиран достъп до вътрешността на електромера-извършена манипулация на движението на ротора,което е силно ограничено и в резултат на това електромерът не отчита напълно консумираната ел енер гия .  

      Основният спорен въпрос от значение за изхода на спора е това дали са били налице основания за извършване на подобна корекция на сметката за електроенергия, чрез начисляване на допълнителна за плащане сума за минал период от време.

    Съгласно чл. 28 ал. 1 от общите условия на договорите за продажба на ел. енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, се допуска възможността за корекция на сметки въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия,а според  чл.54, ал.2  от  Общите  усло вия  на договорите  за пренос  на  електрическа  енергия през  електро разпределителната  мрежа  на „ЕВН България  Електроразпределение”  АД, уреждаща  последиците  от  осъществяване  на неправомерно  въз действие върху  средствата  за търговско  измерване,в  случаите  на  кон статирано неправомерно  въздействие върху средствата за  търгов ско  измерване  „ЕВН  България  Електроразпределение” преизчислява коли чеството  електрическа  енергия  за периода  от  датата  на монтажа  или  последната  извършена  проверка  до  датата  на  констатирането  на  грешката  в измерването  или  неизмерването,освен  ако  може да  бъде  установен  точния  период  на  грешното  измерване  или  неизмерване, но за не  повече  от  90 дни.  . 

       От приетата по делото съдебно-техническа експертиза се устано вява, че в случая  корекцията е изчислявана съгласно чл.54 ал.2  т.2 от ОУ-когато отклонението от работата не може да се установи с конкретен измерител в проценти корекцията се изчислява като една трета от максималния базов ток на СТИ при всекидневно 8 часово ползване на ел енергията от клиента при коефициент 0,7. В. л. е изчислило,че допълнително начислената  електрическа  енергия за 72  дни   за перио да 11.12.2012г.-21.02.2013г.е в размер на 4344 КWh  и е на стойност 1083,27 лв 

    Съгласно  задължителната   практика  на  ВКС,  изразена  в редица  ре шения по  реда  на  чл.290  от  ГПК  не съществува  законово  осно вание  за доставчика  на  електрическа  енергия  да  коригира  едно странно  сметките  на  потребителите  за  доставена  през изминал  период  електрическа  енергия,а  доставчикът  не  може  да  обосновава  пра вото  си  на  едностранна  корекция  на клаузи,  съдържащи  се  в  прие тите  от  самия  него  и  обвързващи  потребителите  Общи  условия,  тъй  като  подобни  клаузи  съставляват неравноправни  клаузи по смисъла  на  чл.143, т.6  и т.18  от  Закона  за  защита на  потребителите. Същите  са  нищожни на  основание  чл.146, ал.1  от същия закон  и  чл.26, ал.1  от  ЗЗД, тъй като  нарушават основните  принципи  за  равнопоставе ност  на страните  в договорното  правоотношение  и  за защита  на  ин тересите  на потребителите  при  търговия  с електрическа  енергия. Задължителната  практика  се  придържа и към разбирането, че  ко ригирането  на  сметките  за  вече  доставена  електрическа  енергия  само  въз основа  на  обективния  факт  на  констатирано  неточно от читане  на  доставяната  електроенергия  противоречи  на  регламенти рания  в  чл.82  от  ЗЗД  виновен  характер   на  договорната  отговор ност  и  е недопустимо, ако  не  е доказано виновно  поведение на  потре бителя,препятствало  правилното  отчитане. 

В този  смисъл  са  редица  решения-  решение № 189 от 11.04. 2011 година по тд.№39/2010г. ІІ  т.о,Решение  №79  от  11.05. 2011г.  по  т.д.  №582/2010г.,  ІІ  т.о.; Решение  №26  от  04.04.2011г.  по  т.д.№ 427 /2010г.,  ІІ  т.о.;  Решение  №189  от  11.04.2011г.  по  т.д.  №39/2010г.,ІІ т.о.;Решение  №165  от  19.11.2009г.  по  т.д. №103/ 2009г.,  ІІ т.о.; Реше ние  №104  от 05.07.2010г.  по  т.д.  №885/2009г.,  ІІ  т.о. 

Пренасяйки  така  изразените в  съдебната  практика  принципни  раз бирания към  настоящия  казус,следва да се посочи следното:

На първо място констативният протокол не е годен да установи съществуването на валидно правно основание за ответника да  начисли допълнително ел енергия., тъй като в действащото право не съществува законова норма, признаваща възможност за последваща промяна на сметките на потребителите, ползващи електроенергия.Разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ на която се позовава ответникът /ред ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012/ предвижда, че общите условия съдържат правилата за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа и присъединените към електропреносната мрежа лица реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ. Чл.45 от тези Правила обаче не уреждат възможност за едностранна корекция за минал период,а препращат към процедурата , предвидена в договора за покуп ко-продажба-в случая Общите условия. От изложеното следва извод,че така изменената законодателна уредба не въвежда възможност осно вания и процедура за извършване на едностранна промяна от достав чика на услугата за вече доставена на потребителя електрическа енергия за минал период по определена за целта методика. При липса на пред видена в действащото законодателство възможност за едностранна про мяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период не съществува законно основание такава санк ция да се уговаря в Общите условия.
   Отделно от това, едностранната корекция на сметка за вече доставена и ползвана ел. енергия не само не намира своето законово основание извън цитираните по- горе текстове на общите условия на дружест вото,но и противоречи на норми от действащото законодателство, които уреждат потребителските права- чл. 143 т. 6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите.Коментираните клаузи от общите условия са нищожни по смисъла на чл. 26 ал. 1 от ЗЗД, поради противоречието им със закона, защото нарушават основни принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и засягат защитата на интересите на потребителите при продажбата им на ел. енергия.Така абонатът е по ставен в неравноправно положение, защото няма как да защити интереса си при предприета от страна на дружеството служебна корекция на сметката му за минал период в следствие на твърдяно не точно измерване на ел. енергията,особено когато доставената и по требена енергия е била редовно отчитана и заплащана за времето, за което е едностранно начислена.

    С оглед нищожността на клаузите, в случай на грешно измерване или неизмерване на консумираната електрическа енергия вследствие на неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване, какъвто е и настоящия случай, доставчикът, за да ангажира договорната отговорност на потребителя за вреди в рамките на действително пре търпяната загуба по смисъла на чл.82 от ЗЗД, следва да установи, че неправомерното въздействие, препятствало правилното отчитане, е свър зано с виновно поведение на потребителя, каквото в случая нито се твърди, нито се  установи да е налице.

    Предвид на изложеното, съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск се явява основателен и като такъв следва да се уважи изцяло.

    На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски заплатена ДТ и  адв възнаграждение, които се констатираха  в  размер от 770 лв

       Мотивиран от горното, Съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на уп равление: гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №37, че „Агростил-1”ООД ЕИК 1600118121 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Иван Ст.Гешев”№2 ет.1 ап.2 не му дължи сумата от 1083,26лв  пред ставляваща допълнително начислена ел. енергия за което е съставена фактура№... от ...г.,за обект с кл.№..., наи менован  „З. К.-С. д.” за периода 11.12.2012г.-21. 02.2013г.

      ОСЪЖДА ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 1235 264 30, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Да нов” №37 да заплати на Агростил-1”ООД ЕИК1600118121 със седа лище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Иван Ст.Гешев”№2 ет.1 ап.2   сумата от 770 лв разноски по делото.

     Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ