Гражданско дело 17661/2013 - Решение - 05-02-2014

Решение по Гражданско дело 17661/2013г.

                                                 Р Е Ш Е Н И Е

                                                 

 

  514                                         05.02.2014г.                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                     І граждански състав

 

На пети февруари                                   две хиляди и четиринадесета година

 

В  открито  заседание на двадесет и осми януари 2014г. в следния състав:

 

Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

 

Секретар: Лиляна Кирилова

 

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско дело № 17661 по описа за  2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл.422, ал.1 вр. с чл.415, ал.1 от ГПК вр. с чл.128, т.2 и чл.245, ал.2 от Кодекса на труда.

Ищецът И. П.П., ЕГН **********, твърди, че работил при ответникаЕс Ти СиЕООД, ЕИК 160119483, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “К.ш.” № 2, представлявано от у. А.Н.Б., по трудов договор на длъжността “***” от 12.12.2012г. до 01.02.2013г.

Заявява, че не получил в пълен размер трудовото си възнаграждение за периода м.декември 2012г. – м.февруари 2013г. в общ размер от 699,31лв. Заявява, че подал заявление по чл.410 от ГПК и съдът издал заповед за изпълнение, но ответникът  възразил своевременно срещу вземането. С оглед изложеното моли съда да признае за установено по отношение на ответника дължимостта на сумата 699,31лв. – неизплатени трудови възнаграждения за посочените месеци, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното им изплащане. Претендира направените разноски. Ангажирани са доказателства.

В дадения му срок ответникът е депозирал отговор на исковата молба. Оспорва предявените искове. Заявява, че е изплатил изцяло дължимите на ищеца суми.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и с оглед доводите на страните, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените писмени доказателства – трудова книжка и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, се установява, че ищецът е работил по трудово правоотношение при ответника от 12.12.2012г., произтичащо от трудов договор на длъжност “***”, като същото било прекратено, считано от 01.02.2013г. на основание чл.71, ал.1 от Кодекса на труда. По силата на заповед № 8544 от 28.08.2013г. за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, постановена по ч. гр. д. № 13785 / 2013 г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив, ХVІ гр. състав, било разпоредено длъжникът – ответник в настоящото производство, да заплати на заявителя сумата от 699,31лв., представляваща остатък от неизплатени трудови възнаграждения за периода м.декември 2012г. – м.февруари 2013г.вкл., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.08.2013г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски в размер на 150лв. В двуседмичния срок за възражения, уреден в разпоредбата на чл.414, ал.1 от ГПК, длъжникът е депозирал възражение срещу вземането по заповедта, поради което в настоящото производство се претендира установяване съществуването на вземанията, предмет на заповедта за изпълнение.

От удостоверение № 035/ 08.04.2013г., издадено от работодателя, се установява, че дължимите на ищеца трудови възнаграждения за процесния период възлизат на 699,31лв. Издаването на соченото удостоверение представлява извънсъдебно признание на неизгоден за работодателя факт, а именно дължимостта на признатите трудови възнаграждения. От заключението на съдебно – счетоводната експертиза, изготвено с необходимите знания и опит и неоспорено от страните, което съдът възприема, се установява, че нетното трудово възнаграждение за процесните месеци, след приспадане на нормативно установените удръжки, възлиза на 681,07лв. При лежаща върху ответника доказателствена тежест да установи изплащане на процесните суми, същият не е ангажирал доказателства в тази насока. Ето защо, исковете се явяват доказани по основание и до размера, посочен от експерта в заключението, поради което и ще се уважат до посочения размер, а за разликата до пълния предявен такъв – ще се отхвърлят като неоснователни.

Основателна се явява и претенцията за признаване установено по отношение на ответника съществуване на вземанеобезщетение за забавено плащане на главниците, в размер на законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на сумата.

Ищецът претендира разноски, като съразмерно на уважената част от исковете на същия следва да се присъди сумата от 292,18лв. – съразмерно на уважената част от исковете. Ответникът не претендира разноски.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС сумата от 25лв. – държавна такса, дължима след приспадане на дължимата по заповедното производство държавна такса, както и сумата от 35лв. – разноски за съдебно – счетоводна експертиза.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

Признава за установено в отношенията между страните, че Ес Ти СиЕООД, ЕИК 160119483, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “К.ш.” № 2, представлявано от у. А.Н.Б., дължи на И. П.П., ЕГН **********,***, сумата от 681,07лв./шестстотин осемдесет и един лева и седем ст./, представляваща неизплатени трудови възнаграждения за периода м.декември 2012г. до м.февруари 2013г. вкл, след приспадане на нормативно установените удръжки, ведно със законната лихва върху главниците от датата на подаване на заявлението в съда27.08.2013 г., до окончателното й изплащане, за които е издадена Заповед № 8544 от 28.08.2013г. за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, постановена по ч. гр. д. № 13785 / 2013 г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив, ХVІ гр. състав, като за разликата над уважения до пълния предявен размер от 699,31лв. ОТХВЪРЛЯ предявените искове за заплащане на трудови възнаграждения.

            ОСЪЖДА Ес Ти СиЕООД, ЕИК 160119483, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “К.ш.” № 2, представлявано от у. А.Н.Б., да заплати на И. П.П., ЕГН **********,***, сумата от 292,18лв./двеста деветдесет и два лева и 18ст./ - разноски по настоящото производство.

            ОСЪЖДА Ес Ти СиЕООД, ЕИК 160119483, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “К.ш.” № 2, представлявано от у. А.Н.Б., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ВСС, сумата от 25лв./двадесет и пет лева/ - държавна такса, както и сумата от 35лв./тридесет и пет лева/ - разноски за съдебно – счетоводна експертиза.

 

                   Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на обявяването му – 11.02.2014г., с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр.Пловдив, като препис от него се връчи на страните.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Кацарова

Вярно с оригинала.

ЛК