Гражданско дело 17657/2013 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 17657/2013г.

        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № .......

Град Пловдив, 27.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              VІ граждански състав, на десети февруари през две хиляди и четиринадесета година,

в публично съдебно заседание, в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при съдебен секретар Петя Карабиберова

и при участието на прокурора  ЕЛЕНА БОГДАНОВА,

като разгледа докладваното гр. дело № 17657 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по молба за установяване на факт с правно значение и намира правното си основание в чл.38, ал.4, във връзка с чл.54 и сл. от ЗГР, което се разглежда по реда на чл.542 и сл. от ГПК.

................................

По изложените по-горе съображения, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на ОБЩИНА ПЛОВДИВ и заинтересованите лице и учреждения, че С. С. Б. с ЕГН: **********, е починал на 29.04.2001г. в 20,40 ч. в гр. П. - в УМБАЛ “С. Г.” ЕАД – гр. Пловдив.

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на ОБЩИНА ПЛОВДИВ за съставяне  на акт за смърт.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала.

КГ