Гражданско дело 17652/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Гражданско дело 17652/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   677                       17. 02.2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   14 01 2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 17652 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *********************************************************************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А. К.У., ЕГН ********** и Е.В.У., ЕГН **********, сключен на ******** година в град П., за което е съставен Акт за граждански брак № ****/******** година на Община П. , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Съпрузите заявяват, че нямат ненавършили пълнолетие деца, поради което Съдът не следва да се произнася относно предоставяне упражняването на родителските права, режима за лични контакти и издръжката.

            Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – К.

Семейното жилище, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящо се в гр. П., ж.к.„Т.”, бл.***, вх. *, ет.*, ап.*, ползвано по силата на наемно правоотношение, след прекратяване на брака няма да се ползва от съпрузите.

Съпрузите заявяват, че придобитият по време на брака лек автомобил –                „ Ауди”, модел „ А-4”, с рег. № ********, рама № **********, ще се ползва изцяло от съпруга Е.В.У., ЕГН **********. Съпругата А. К.У., ЕГН ********** няма имуществени претенции към автомобила.

Съпрузите декларират, че другите имуществени отношения между тях, свързани с придобитите по време на брака движими вещи, са уредени напълно.

Страните с настоящото споразумение уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си по повод прекратяване на брака им и нямат имуществени и лични претенции един към друг.

 

 

         Разноските по делото се поемат от съпрузите поравно.

 

ОСЪЖДА А. К.У., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.В.У., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лв. /петнадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.