Гражданско дело 17471/2013 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 17471/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е   №834

 

гр. Пловдив, 27.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ гр. състав, в публично съдебно заседание на 18.02.2014г, в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 17471 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от Радина М ООД ЕИК 115131615 против Тике – ММ ЕООД ЕИК 115299431 с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 ГПК вр. чл. 86 ЗЗД.

Ищецът твърди, че между страните е сключен договор за изработка, обективиран във фактура № 6972/07.12.2012г на стойност 1 171.20 лв, като за остатъка от тази сума – 285.60 лв, както и за сумата от 47.14 лв – мораторно обезщетение за периода 08.12.2012г – 13.06.2013г било образувано заповедно производство, в рамките на което ответникът – длъжник възразил срещу издадената заповед за изпълнение, като едновременно с това платил главницата изцяло, поради което в настоящия процес се иска установяване само на акцесорните вземания – за лихва в присъдения размер на 47.14 лв за периода 08.12.2012г – 13.06.2013г, както и разноските в размер на общо 385 лв.   

Претендират се разноски и в настоящото производство.

Ответникът не изразява становище и не се явява в с.з.

Ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение против ответника.

            Съдът намира следното:

            Налице са предпоставките на чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение против ответника, което с оглед на разпоредбата на чл. 239, ал. 2 ГПК не следва да се мотивира по същество.

            Първо, на ответника е указана последицата от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание.

            Второ, претенциите на ищеца – с оглед на събраните по делото доказателства, са вероятно основателни.

Затова предявените искове ще се уважат изцяло.

При този изход на делото ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски, а именно сумата от 205 лв – за ДТ и адвокатско възнаграждение.

             По тези съображения и на основание чл. 239 ГПК съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Тике – ММ ЕООД ЕИК 115299431 гр. Пловдив бул. Никола Вапцаров № 91 А дължи на Радина М ООД ЕИК 115131615 гр. Пловдив ЖК Тракия бл. 332 вх. Б ет. 8, следните суми, присъдени по частно гр. дело № 10002/2013 г. на ПРС, ІV гр. с-в, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 6352/ 18.06.2013 г, изменена в частта за разноските с определение от 29.10.2013г: сумата от 47.14 лв – мораторно обезщетение върху главницата от 285.60 лв за периода 08.12.2012г – 13.06.2013г, както и сумата от общо 385 лв - разноски по заповедното производство.

ОСЪЖДА Тике – ММ ЕООД ЕИК 115299431 гр. Пловдив бул. Никола Вапцаров № 91 А да заплати на Радина М ООД ЕИК 115131615 гр. Пловдив ЖК Тракия бл. 332 вх. Б ет. 8 сумата от 205 лв - деловодни разноски в исковото производство.

  РЕШЕНИЕТО – като неприсъствено, не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ П.Б.

 

 

 

Вярно с оригинала.

КК