Гражданско дело 17388/2013 - Решение - 28-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 886                     28.02.2014 година              град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на десети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Ваня Койчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17388 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.

Ищецът А.П.В., ЕГН ********** ***. С. № **, чрез адвокат Д., е предявил иск против В.Г.П., ЕГН ********** и В.Д.П., ЕГН ********** ***, за обявяване на окончателен сключения между страните предварителен договор от 10.01.2009 г. за покупко- продажба на следния недвижим имот: дворно място съставляващо УПИ с идентификатор 03839,501,647, цялото застроено и незастроено с площ от 1335 кв. м. по документи, а по скица 1301 кв.м., съставляващо парцел II, имот № 644, от кв. 63, по плана на с. Б., община М., обл. П., ведно с построените в него – масивна двуетажна жилищна сграда с площ от 145 кв.м. , с идентификатор 03839,501,647,1.

В исковата молба се твърди, че на 10.01.2009 г. страните сключили предварителен договор за покупко- продажба на следния недвижим имот: дворно място съставляващо УПИ с идентификатор 03839,501,647, цялото застроено и незастроено с площ от 1335 кв. м. по документи, а по скица 1301 кв.м., съставляващо парцел II, имот № 644, от кв. 63, по плана на с. Б., община М., обл. П., ведно с построените в него – масивна двуетажна жилищна сграда с площ от 145 кв.м. , с идентификатор 03839,501,647,1, за сумата от 14 500 лева. При сключване на договора ищецът заплатил сумата от 10000 лв., на 13,01,2009 г. платил и остатъка от 4500 лв., но ответниците не изпълнили задълженията си. В тази връзка се иска обявяване на предварителния договор за окончателен.

В срока по чл. 131 от ГПК ответниците не са депозирали писмен отговор. В първото по делото с.з. ответникът В.П. признава така предявения иск.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Видно от договор за продажба на недвижим имот от 21,03,2001 г. и договор за поправка на договор за покупко- продажба на недвижим имот от 12,12,2007 г. ответницата В.П. е собственик на процесния имот.

 

С предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.01.2009 г., сключен между страните по делото, продавачите (ответниците по делото) са се задължили да прехвърлят на купувача (ищеца по делото) правото си на собственост върху процесния имот за сумата от 14 500 лв. При подписването на предварителния договор купувачът е заплатил сумата от 10 000 лева в брой, а съгласно вмененото му по договора задължение на 13.01.2009 г., е платил остатъка от 4500 лв. на ответниците, за което е издадена и разписка. В чл. 8 от договора е предвидено, че окончателен договор ще се сключи в срок до 05,07,2012 г.

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното:

Искът е основателен, с оглед на това, че ищецът е изпълнил своето насрещно задължение по предварителния договор, което обстоятелство не се оспорва от ответниците, а до този момент не е сключен окончателен договор, което обуславя правния интерес на ищцовата страна да води настоящото производство и активната и процесуална легитимация, а ответниците са пасивно легитимирани като продавачи по предварителния договор.

С оглед изискването на чл. 363 ГПК, след като обсъди представените по делото доказателства - договор за продажба на недвижим имот от 21,03,2001 г. и договор за поправка на договор за покупко- продажба на недвижим имот от 12,12,2007 г. , скица на имота № 21939, издадена на 08.08.2011 г. от АГКК- служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив и удостоверение за данъчна оценка  с изх. № 6607003631/31,10,2012 г., съдът намира, че са налице предпоставките за прехвърлянето, тъй като прехвърлителите са легитимирани като съсобственици на имота.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че е налице приложното поле на  чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, поради което предварителният договор за покупко-продажбата на процесния недвижим имот следва да се обяви за окончателен. Видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка на процесния недвижим имот, изх. № 6607003631/31.10.2012 г., данъчната му оценка е в размер на 12 712,60 лв., като продажната цена от 14 500 се явява по-висока от данъчната. На основание чл. 364, ал. 1  ГПК, ищецът следва да заплати съответните данъци и такси по прехвърлянето на имота, а именно местен данък, чийто размер са равнява на 1,5 % върху продажната цена, дължим на основание чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ, определен по правилата на чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47, ал. 2 от същия закон и възлизащ на 217,50 лева, нотариална такса, на основание чл. 85, ал. 2 и 3 ЗННД, която възлиза на 196,50 лева, съгласно т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД , и такса по вписването, съгласно т. 37 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)  , която следва да се плати в размер - 15 лева.

До плащането на тези суми върху процесният имот следва да се наложи възбрана, а на ищеца, съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗС, да се даде шестмесечен срок от влизане на решението в сила да извърши отбелязването му.

По изложените съображения Пловдивският районен съд, ХVІІI граждански състав:

 

 

 

 

Р   Е   Ш   И   :


             ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 10.01.2009 г. между В.Г.П., ЕГН ********** и В.Д.П., ЕГН ********** ***, в качеството им на продавачи, и А.П.В., ЕГН ********** ***. С. № **, в качеството му на купувач, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, а именно дворно място, съставляващо УПИ с идентификатор 03839,501,647, цялото застроено и незастроено с площ от 1335 кв. м. по документи, а по скица 1301 кв.м., съставляващо парцел
II, имот № 644, от кв. 63, по плана на с. Б., община М., обл. П., ведно с построените в него – масивна двуетажна жилищна сграда с площ от 145 кв. м., с идентификатор 03839,501,647,1, при граници по скица 03839,501,735, 03839,501,654, 03839,501,644,  за сумата от 14 500 лв.

ОСЪЖДА А.П.В., ЕГН ********** ***. С. № ** да заплати  по сметка на ВСС сумата от 196,50 лева нотариална такса на основание чл.8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД и сумата от 15 лева държавна такса по вписването, а по сметка на Община Марица сумата от 217,50 лева  представляваща местен данък за възмездно придобиване на недвижим имот.

Налага възбрана върху описания по-горе недвижим имот до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето.

Дава на А.П.В., ЕГН ********** ***. С. № **, шестмесечен срок за отбелязване на настоящото решение.

Препис от решението да се издаде след представяне на доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси , съгласно чл. 364, ал. 2 ГПК .       

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните с препис.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                     /Николай Стоянов/

Вярно с оригинала.

ВК