Гражданско дело 17386/2013 - Определение - 07-02-2014

Определение по Гражданско дело 17386/2013г.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

     гр.Пловдив, 07.02.2014 г.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХІ-ви граждански състав, на 07.02.2014, в закрито заседание, в състав:

 

                                                 Районен съдия :  ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело №17386/2013г. по описа на съда, намери следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от А.П.П.. С разпореждане на съдията-докладчик от 04.11.2013., ИМ е оставена без движение с указания за вписване на ИМ и представяне вписан екземпляр по делото, представяне на данъчна оценка, посочване цена на иска и внасяне на ДТ от 4% върху цената на иска (4% върху данъчната оценка), уточняване дали договорът между страните е сключен в писмена форма, с указание, че при неизпълнение, ИМ ще бъде върната, за което ищецът е уведомен на 12.11.2013г. В рамките на срока за отстраняване на нередовностите, който е удължаван неколкократно по искане на ищеца и последно е изтекъл на 31.01.2014г., ищецът е представил единствено вписана ИМ, без да изпълни останалите указания, като вкл. към датата настоящото разпореждане, ищецът не е отстранил констатираните нередовности на ИМ, поради което и на основание чл.129, ал.3 ГПК, същата следва да бъде върната, а производството по делото -  прекратено.

По изложените съображения, съдът

 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ :

 

            ВРЪЩА искова молба от А.П.П., ЕГН:********** по която е образувано гр. дело 17386/2013г. по описа на Районен съд-Пловдив, ХХІ-ви гр.с-в и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му.     

                                  

Районен съдия:/П

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП