Гражданско дело 17305/2013 - Решение - 10-02-2014

Решение по Гражданско дело 17305/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  602                        10. 02.2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III  брачен  състав

 

На   08 01 2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 17305 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ************************************************************************************************************************

 

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА Е.И.А.-Т., ЕГН ********** и Д.Т.Т., ЕГН **********, сключен на  ******** година в град  С., област П., за което е съставен Акт за граждански брак № ****/******** година на Община С., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Съпрузите заявяват, че нямат ненавършили пълнолетие деца, поради което Съдът не следва да се произнася относно предоставяне упражняването на родителските права, режима за лични контакти и издръжката.

            Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака  съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – А..

Семейното жилище, находящо се в град С., обл. П., ул.   „Д.” №**, което е собственост на съпругата Е.И.А.-Т., след прекратяване на брака се предоставя за ползване на същата.

Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са придобивали други недвижими имоти или движими вещи, които да представляват съпружеска имуществена общност и нямат помежду си претенции за делба на движими вещи или недвижими имоти, а личните си вещи всеки един от тях си е получил извънсъдебно.

Страните заявяват, че по време на брака си не са поемали общи задължения и всяка от страните ще отговаря за поетите от нея задължения.

Страните с настоящото споразумение уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си по повод прекратяване на брака им и нямат имуществени и лични претенции един към друг.

 

           Всяка от страните ще заплати следващата й се държавна такса, а другите разноски остават така, както са  направени.

 

ОСЪЖДА  Е.И.А.-Т., ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Т.Т., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лв. /петнадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.