Гражданско дело 17304/2013 - Решение - 27-06-2014

                                               Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2693

 

                                      гр. Пловдив, 27.06.2014г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на девети юни две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 17304 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното :

...........................................................................................................................................................................................

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от И.А.Г., ЕГН ********** ***, със служебен адрес – гр. П., ****, а. И.С.  срещу П.Д.С., ЕГН ********** *** иск за изменение на режима на упражняване на родителските права по отношение на малолетното дете  А. И. Г., ЕГН **********, постановен с влязло в сила Решение № 36/06.03.2008г. по гр. д. №  1262/2007г. по описа на ПРС, както и за осъждане на ответника да заплаща на детето месечна издръжка в размер на 85,00 лева, считано от влизане в сила на настоящото Решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

РАЗРЕШАВА на  малолетното дете А. И. Г., ЕГН ********** чрез нейната  майка и законен представител   П.Д.С., ЕГН ********** ***   да пътува  с майка си или с упълномощено от нея лице зад граница, като напуска Република Б. и се завръща в нея  неограничено във времето до навършване на пълнолетие, без да е необходимо за целта съгласието на бащата И.А.Г., ЕГН ********** ***, със служебен адрес – гр. П., *****, а. И.С..

         ОСЪЖДА И.А.Г., ЕГН ********** ***, със служебен адрес – гр. П., ****, а. И.С.  да заплати на  П.Д.С., ЕГН ********** ***  направените по делото разноски в размер на 280,00 / двеста и осемдесет/ лева.   

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР