Гражданско дело 17245/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 17245/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  740                        21.02.2014 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, X граждански състав, в публично заседание деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

                                                                  

при участието на секретаря Величка Динкова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17245 по описа на съда за 2013г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предмет на делото са искове с правна квалификация чл.422 вр. с чл.415 ГПК.

Ищецът „Напоителни системи” ЕАД, с ЕИК 831160078 с и. д. С.Д.Г. чрез юрк. С.Б. иска от съда да признае за установено спрямо ответника „БГ – 2000” ООД, с ЕИК 115518925, че последният дължи главница в размер на сумата от 4 782.30 лева, която представлява остатък / от обща сума в размер на 6 972.30 лева/ от неплатени наемни вноски за периода 01.03.2010г. до 31.12.2010г. или месечно наемна цена в размер на 697.23 лева, както и законната лихва върху всяка от неплатените наемни вноски до 24.06.2013г. в размер на 1 580.66 лева – за неплатени месечни вноски до 24.06.2013г., за което задължение е издадена фактура № 1200007405, главница в размер на 4 371.55, която преставлява неплатени наемни вноски за периода 01.01.2011 до 30.06.2011г., всяка от които в размер на 728.59 лева, както и сумата от 1 014.29 лева, която представлява законна лихва върху всяка от неплатените месечни наемни вноски, за което задължение е издадена фактура № 1200008065/01.06.2011г., главница в размер на 1 081.15 лева, която включва неплатена наемна вноска за периода 01.07.2011г. до 31.07.2011г. в размер на 728.60 лева и неплатена наемна вноска за периода 01.08.2011г. до 15.08.2011г., както и законната лихва върху всяка неплатена вноска до 24.06.2013г. – в общ размер на 215.34 лева, за което е издадена фактура № 1200009919/28.10.2011г. за които суми е била издадена заповед № 7458/05.07.2013г. по ч.гр.д. № 10659 по описа за 2013г. на РС – Пловдив, XVI – ти гр.с-в, ведно с разноските направени в заповедното производство в размер на 309 лева. Ангажират се доказателства. Претендират се разноски.

Ответник „БГ – 2000” ООД, с ЕИК 115518925 с у. Б.Д. не е представил отговор на исковата молба в дадения затова срок, не взема становище по иска, не изпраща свой процесуален представител на първото по делото съдебно заседание, не ангажира доказателства и не е направено искане за разглеждане на делото в отсъствие на дружеството..

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца моли за постановяване на неприсъствено решение, тъй като счита, че за това били налице предвидените в чл. 238 от ГПК предпоставки.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника по делото

Ответникът в приложеното съобщение изрично е бил уведомени, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

От друга страна, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищеца доказателства, се налага изводът, че искът е вероятно основателен.

В тази връзка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати разноските по делото сторени от ищеца в размер на 1 062.50 лева, за което по делото е представен списък по чл.80 ГПК.

Поради изложеното и на основание чл. 239 ал. 2 от ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, ЧЕ „БГ – 2000” ООД, с ЕИК 115518925 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, ул. „Силистра” №  32, ет.1 с у.Б.С.Д. ДЪЛЖИ В ПОЛЗА НА „Напоителни системи” ЕАД, с ЕИК 831160078 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча Купел”, бул. „Цар Борис III” № 136 с и.д. С.Д.Г. чрез юрк. С.Б. главница в размер на сумата от 4 782.30 лева, която представлява остатък / от обща сума в размер на 6 972.30 лева/ от неплатени наемни вноски за периода 01.03.2010г. до 31.12.2010г. или месечно наемна цена в размер на 697.23 лева, както и законната лихва върху всяка от неплатените наемни вноски до 24.06.2013г. в размер на 1 580.66 лева – за неплатени месечни вноски до 24.06.2013г., за което задължение е издадена фактура № 1200007405, главница в размер на 4 371.55, която представлява неплатени наемни вноски за периода 01.01.2011 до 30.06.2011г., всяка от които в размер на 728.59 лева, както и сумата от 1 014.29 лева, която представлява законна лихва върху всяка от неплатените месечни наемни вноски, за което задължение е издадена фактура № 1200008065/01.06.2011г., главница в размер на 1 081.15 лева, която включва неплатена наемна вноска за периода 01.07.2011г. до 31.07.2011г. в размер на 728.60 лева и неплатена наемна вноска за периода 01.08.2011г. до 15.08.2011г., както и законната лихва върху всяка неплатена вноска до 24.06.2013г. – в общ размер на 215.34 лева, за което е издадена фактура № 1200009919/28.10.2011г. за които суми е била издадена заповед № 7458/05.07.2013г. по ч.гр.д. № 10659 по описа за 2013г. на РС – Пловдив, XVI – ти гр.с-в, ведно с разноските направени в заповедното производство в размер на 309 лева;

            ОСЪЖДА „БГ – 2000” ООД, с ЕИК 115518925 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, ул. „Силистра” №  32, ет.1 с у.Б.С.Д. да заплати в полза на „Напоителни системи” ЕАД, с ЕИК 831160078 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча Купел”, бул. „Цар Борис III” № 136 с и.д. С.Д.Г. чрез юрк. С.Б. сумата от 1062.50 / хиляда и шестдесет и два лева и 50 стотинки/, която представлява разноски за настоящата инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване, а ответникът разполага със защита срещу него, съобразно чл. 240 ГПК.

           

Препис от решението да се връчи на страните.

 

        

   СЪДИЯ :/п./В.Атанасов/

            Вярно с оригинала

            ВД