Гражданско дело 17237/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 17237/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №957

 

гр. Пловдив, 28.02.2014г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав, в открито съдебно заседание  на 28 февруари   две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

при участието  на секретаря Иванка Боева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17237/2013г. по описа на ПРС, 3ти бр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен иск с правно основание чл.  150 СК. Ищецът П.Т.К. ЕГН ********** –действащ лично и  със съгласието на своята майка и законен представител  - М.Н.Р. ЕГН ********** , е предявил иск за  увеличаване размера на определената месечна издръжка ,която  ответникът  Т.П.К. ЕГН **********   заплаща на непълнолетния си син , от 40лв на 180лв .

Производството е образувано по искова молба на П.Т.К. ЕГН ********** ,действащ лично и със съгласието на своята майка и законен представител – М.Н.Р. ЕГН ********** против Т.П.К. ЕГН **********. Ищецът  твърди, че с Решение по гр.д. № 82/2003 г.  на РС-грПловдив 1 бр с,ответникът бил осъден да  му заплаща месечна издръжка  в размер на  40лв. Твърди се, че от тогава е изминал значителен период от време/ повече от 10 години/, понастоящем разходите  му са нараснали,променили са се социално-икономическите условия в страната  и той има нужда от по-висок размер на издръжката, заплащана от бащата,. Заявява се, че ищецът е ученик в ЕГ ,,ИВАН ВАЗОВ,, ,като изучава френски ,руски и английски език.Разходите му за храна , облекло ,дневни ,джобни ,пътни ,здравни и образователни нужди са значителни. Майката работи и получава възнаграждение в размер на около  870,58лв. месечно. Грижи се и за малолетния си син Н. С. ЕГН ********** ,КАТО РАЗЧИТА НА ПОДКРЕПАТА И ПОМОЩТА НА РОДИТЕЛИТЕ СИ. Твърди се ответникът да е здрав ,млад и работоспособен човек ,който няма задължения към други малолетни или непълнолетни деца.Работи като банков служител,реализира добро трудово възнаграждение . Поради това се прави искане да бъде увеличен размерът на дължимата от ответника издръжка от 40лв р на 180лева месечно за детето П. , считано от датата на завеждане на исковата молба, до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Представя писмени доказателства. Прави доказателствени искания и претендира разноски.

Иск  с правната квалификация  чл. 150 вр. чл.143 вр. чл. 139  и  по  чл. 149 от  СК.

На основание чл.131 от ГПК молбата е приета за разглеждане, тъй като  е допустима,  родово и местно подсъдна на настоящия съд.

Преписи от молбата и приложенията са връчени на ответника с указание да подаде писмен отговор в месечния срок, като са му разяснени и последствията от неподаване на такъв.

В определения срок е постъпил писмен отговор от ответника   Т.П.К. , в който се изразява становище за допустимост и частична основателност на предявения иск за сумата над 80лв. Твърди се,  че ответникът живее изключително скромно , реализира по-малки доходи от майката ,не разполага със собствено жилище , има ангажимент към възрастните си родители .Твърди се да е заплащал месечно по 60-80лв издръжка на сина си,да е участвал в разходите му за консумативи , облекло ,забавления ,за уроци , курсове и образователни потребности . Твърди се да е в затруднено финансово положение,да изплаща  потребителски кредит с месечна вноска от 140лв. От друга страна майката е придобила два недвижими имота ,получава  по-високо трудово възнаграждение ,демонстрира по-висок стандарт на живот . Моли искът да бъде отхвърлен като неоснователен  за сумата над 80лв .Претендира разноски по делото .

Пловдивският районен съд, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Между страните не се спори, и от представените  по делото удостоверения за раждане се установява, че П.Т.К. ЕГН **********  е син на М.Н.Р. ЕГН ********** и Т.П.К. ЕГН **********  .  Видно от представеното съдебно решение бракът между страните е прекратен , като упражняването на родителските права спрямо  ищеца е предоставено на майката, а  бащата е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на   40лв

От събраните по делото гласни доказателства- св.   Ц. К. /без родство/ се установява, че  родителите на ищеца са разведени от 10години ,като оттогава преките грижи за него се полагат от майката .Бащата поддържа контакт със сина си ,като го вижда веднъж седмично .Заплаща издръжка в размер на 60лв .Понастоящем ищецът е ученик в ЕГ с изучаване на френски език .След месец ще навърши 15години . .Ежемесечно има разходи за храна ,облекло ,отопление ,дневни ,джобни .Налага се закупуването на учебни помагала ,на учебници .Всички разходи извън издръжката се поемат от майката . Бащата предоставил половината от сумата за униформа на ищеца .Майката на ищеца има собствен бизнес ,не разчита на никого за финансова подкрепа ,трудно се справя с разходите на семейството ,още повече че е родител на още едно малолетно дете.Майката на ищеца е придобила жилище ,което изплаща и до момента .През лятото ищецът ще пътува на училищна екскурзия до Франция ,като са му необходими поне 1000лв . Бащата понякога предоставял джобни на сина си когато се виждат .През миналата учебна година заплатил подготвителен курс на ищеца.

От разпита на св В. – без родство ,се установява ,че ищецът живее с майка си и тя полага преките и непосредствени грижи за него.Бащата полага грижи за сина си ,постоянно се чуват по телефона . През миналата учебна година го водил на подготвителни курсове .Почти всяка седмица бащата давал ,,някакви пари ,, на сина си когато последният ходил на уроци .В момента свидетелят не знае дали ищецът посещава уроци. Няма представа и каква издръжка заплаща бащата .Ответникът живее при родителите си ,като се грижи за тях . Работи като счетоводител .Не разполага с ,,много пари ,, , свидетелят му е предоставял заеми .Работи в ,,ИНВЕСТБАНК,, ,има финансови затруднения .Няма друго семейство и деца.

При така установените факти от значение за спора съдът достигна до следните правни изводи:

За да бъде уважен искът за увеличаване размера на месечна издръжка на  детето  следва да се установи, че ответниът е баща на детето, като следва да бъде установен размерът на доходите на всеки от родителите на детето ,с оглед преценката на възможностите им да осигурят издръжка на децата си .

Задължението за издържане на детето до навършване на пълнолетие възниква за родителите с факта на раждане на детето, като съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от СК, в сила от 01.10.2009 г. те дължат издръжка независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Конкретният размер на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителите, които я дължат - чл.  142, ал.1 СК. Алинея втора на чл. 142 СК посочва, че минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.  Правото на детето да получи издръжка от своите родители е безусловно и е достатъчно наличието на качеството „ненавършило пълнолетие дете”. При новата нормативна уредба съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

С оглед на изложеното, от събраните по делото доказателства, се установи ,че майката поема  изцяло задълженията, свързани с издръжката и възпитанието на детето ,като бащата заплаща издръжка в размер на 60лв ,която е крайно недостатъчна за дете на 15години ,обучавано в елитна гимназия .Доходът на майката е в размер на 870лв ,като дължи грижи и на още едно малолетно дете  . Представен е договор за кредит за покупка и ремонт на недвижим имот в размер на 35 000лв .Представени са доказателства ,че ищецът е ученик ,редовна форма на обучение , а другият син на майката е в подготвителна група

 Бащата няма други деца ,на които да дължи издръжка ,доходът му е в размер на 880лв месечно. Представени са документи за погасяван от последния кредит в размер на 10 000лв ,както и за заплащана от него издръжка в размер на 60лв и такси на детето през периода 2007-2012г 

Съдът намира ,че действително от определяне размера на издръжката /2003г/ е изминал период от време, през който нуждите на детето  значително  са се увеличили.

 Размерът на дължимата издръжка, според закона, се определя от една страна според нуждите на лицето , което има право на издръжка , а от друга – от възможностите на лицето , което я дължи –чл 142 ал1 от СК .От една страна Съдът следва да прецени нуждите на детето , като потребностите се ограничават до обикновените условия на живот.Другият критерий са възможностите на родителя.При определяне на конкретния размер, Съдът отчита и размерът на собствената издръжка на задълженото лице , както и дали има задължение към други лица .В настоящия случай бащата е млад,здрав и работоспособен човек , няма задължения за издръжка към други деца ,сочи ангажимент към родителите си ,което твърдение не е подкрепено с доказателства каква помощ получават родителите му от него ,колко често ,какви са здравословните им проблеми ,налагащи издръжка от сина им  .Възнаграждението на бащата е над средния размер за страната и твърденията му за финансови затруднения  не го освобождават от задължението му да издържа децата си ,така както майката  ,която също живее и работи в условията на финансова криза ,полага неимоверни усилия,за да издържа сина   си,да му осигури добро образование и реализация . Съдът намира ,че с оглед на това ,че е здрав и работоспособен,работещ човек  ,ответникът е длъжен да  осигурява издръжка на своите деца и то адекватна на потребностите им . Определения със съдебното решение размер на издръжката от по 40лв месечно, действително понастоящем не е съответен на нарасналите нужди на детето   и променената икономическа ситуация в страната  . Размер на издръжката от 160лв е реален с оглед възрастта и потребностите на ищеца ,покрива около половината от обичайните,обикновени  разходи на дете на тази възраст , както и същият е във възможностите на настоящия ответник.

 

Ето защо искът за увеличаване размера  на  определената издръжката се явява частично основателен и доказан, поради което и следва да бъде уважен в посочените по-горе размери .

На осн. чл38 от ЗА Съдът определя адвокатски хонорар на ангажирания от ищцата процесуален представител в размер на 140лв ,като същият ще се възложи на ответника ,съразмерно с уважената част на иска

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

УВАЖАВА ИСКА НА П.Т.К. ЕГН ********** –действащ лично и  със съгласието на своята майка и законен представител  - М.Н.Р. ЕГН ********** , против   Т.П.К. ЕГН **********,  за  увеличаване размера на определената с решение по бр д  82/2003г на ПРС  Ібрс ,месечна издръжка, която  ответникът е осъден да заплаща на   сина си   – а именно от 40лв  на 160лв /сто и шестдесет лева/, начиная от завеждане на исковата молба пред съда-25 10 2013 г ,до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното и изплащане . Отхвърля иска в частта му от уважения размер на издръжката до претендирания такъв от 180лв месечно.

ОСЪЖДА Т.П.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС СУМАТА ОТ 202,80 ЛВ/двеста и два лева и осемдесет ст. / ДЪРЖАВНИ ТАКСИ   

ОСЪЖДА Т.П.К. ЕГН ********** да заплати на адв М.П.Л. ***20лв адвокатски хонорар.

НА основание чл242 ал 1 ГПК допуска предварително изпълнение на решението за издръжка .

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщението

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.