Гражданско дело 17045/2013 - Определение - 03-02-2014

Определение по Гражданско дело 17045/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2014                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІІ брачен състав

На трети февруари                                         Година 2014

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 17045 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 12,28 часа се явиха:

 

................................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона, в интерес на детето е. Със същата се изчерпва предмета на делото, затова спогодбата следва да бъде одобрена и производството по делото следва да се прекрати, като на ответника се възложи дължимата държавна такса за увеличената издръжка.

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

БАЩАТА А.М.М. ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Д.А.М. с ЕГН **********; действаща лично и със съгласието на нейната майка и законен представител И.Г.И. ***, ЕГН **********;  ИЗДРЪЖКА В УВЕЛИЧЕН размер от 35 лв. съгласно решение от 24,09,2001 г. на ПРС, ІV гр.с. по гр.д.№ 3845/2001 г. - на 100  лв. /сто  лева/ месечно, считано от 23,10,2013 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА  А.М.М. ***, ЕГН **********; да заплати по сметка на ВСС сумата от 46,80  лв. /четиридесет и шест лева и 80 ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 17045/2013 г. по описа на ПРС, Втори брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 12,45 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: