Гражданско дело 17035/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 17035/2013г.

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

 820

 

 

гр. Пловдив, 26.02.2014 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори граждански състав, в публично заседание на тринадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МИГЛЕНА ПЛОЩАКОВА

 

 

при секретаря Радка Цекова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело 17 035 по описа за 2 0 1 3 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Ищецът С.Т.Т. е предявил обективно съединени установителни искове против Л.Р.Б..

Обстоятелствата, на които се основават исковите претенции, са следните:

На 22.02.2013 год. между страните бил сключен писмен договор за заем с нотариална заверка на подписите, по силата на който С.Т.Т., в качеството на заемодател, е предал в собственост на Л.Р.Б. сумата 2000 лв., който се задължил да я върне в срок до 08.03.2013 год. Според чл. 5 от договора, при неизпълнение на задължението на заемателя да върне предадената му в собственост парична сума, същият дължи неустойка в размер на 500 лв. на ден за всеки ден забава.

Към 03.04.2013 год., когато заемодателят потърсил правата си по реда на заповедното производство, Б. допуснал забава в плащането от 24 дни, за който период дължал неустойка в размер на 12 000 лв. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, подадено от С.Т., било уважено и по ч.гр.д. № 5512 / 2013 год. била издадена заповед  № 3684 с която било разпоредено на Б. да заплати на кредитора Т. сумата 2000 лв. главница и сумата 12 000 лв. неустойка за периода от 24 дни – от 09.03.2013 год. до 01.04.2013 год., ведно със законната лихва върху главницата, начиная 03.04.2013 год. до окончателното плащане. Със заповедта било постановено незабавното й изпълнение и в полза на кредитора бил издаден изпълнителен лист. Срещу заповедта постъпило възражение от Б., което наложило ищецът да установи правата си по исков ред.

Въз основа на изложеното моли да бъде постановено съдебно решение, с което бъде признато за установено по отношение на ответника, че Л.Б. дължи на С.Т. сумата 2000 лв., дължима по договор за заем, сключен на 22.02.2013 год., ведно със законната лихва начиная 03.04.2013 год. до окончателното плащане, както и сумата 12 000 лв., съставляваща неустойка, дължима за забавеното плащане на главницата в продължение на 24 дни за периода от 09.03.2013 год. до 01.04.2013 год. вкл.

Претендират се сторените по настоящото дело разноски.

Обективно съединените установителни искове са предявени по реда на чл. 415, ал. 1, вр. чл. 422 ГПК и са с материално правно основание чл. 240, ал. 1 и чл. 92 ЗЗД.

Предявени са в рамките на едномесечния срок по чл. 415, ал. 1 ГПК – съобщението по чл. 415 ГПК е връчено на заявителя на 23.09.2013 год., а исковата молба е постъпила на 23.10.2013 год., изпратена по пощата на 21.10.2013 год. Довнесена е дължимата за производството държавна такса.

 

Ответникът Л.Р.Б. не е подал писмен отговор на исковата молба. Съобщението по чл. 131 ГПК му е връчено на 04.12.2013 год. Едномесечният срок е изтекъл на 06.01.2014 год. /понеделник/. В рамките на този срок, а и към настоящия момент, когато е изтекъл разумния срок за получаване на книжа по пощата, отговор не е постъпил.

В първото по делото съдебно заседание, на което не се е явил представител на ответника, е формулирано искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът е уважил искането за постановяване на неприсъствено решение, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника на л. 19 от делото.

На трето място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в с.з. от ищцовата доказателства искът е вероятно основателен.

 

Съобразно нормата на чл. 239, ал. 2 ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество. В него е достатъчно да се укаже, че се основана на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

В тази връзка, доколкото са налице предпоставките за постановяване на НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ срещу ответника, такова следва да бъде постановено, като исковете на С.Т.Т. следва да бъдат изцяло уважени.

 

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на 280 лв. внесена при образуването на делото държавна такса и 1000 лв. договорено и изплатено адвокатско възнаграждение.

 

 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните по делото, че Л.Р.Б., ЕГН **********,*** ДЪЛЖИ НА С.Т.Т., ЕГН **********,*** следните суми:

сумата 2000 лв., дължима по договор за заем, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на 22.02.2013 год., ведно със законната лихва начиная 03.04.2013 год. до окончателното плащане;

сумата 12 000 лв., съставляваща неустойка, дължима за забавеното плащане на главницата в продължение на 24 дни, за периода от 09.03.2013 год. до 01.04.2013 год. вкл.,

за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК по ч.гр.д. № 5512 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІІ гр.с. за 2013 година.

 

ОСЪЖДА Л.Р.Б., ЕГН **********,*** да заплати на С.Т.Т., ЕГН **********,*** сумата 1280 лева разноски по настоящото дело.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

 

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 от Граждански процесуален кодекс.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/ Миглена Площакова

 

            Вярно с оригинала.

            РЦ