Гражданско дело 17032/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 17032/2013г.

                                                   Р Е Ш Е Н И Е

                                                  /неприсъствено/

 

№ 579                                           11.02.2014г.                      Град ПЛОВДИВ

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                     І граждански състав

 

На единадесети февруари                           две хиляди и четиринадесета година

 

В  открито  заседание на тридесети януари 2014г. в следния състав:

 

                                                                   Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

 

Секретар: Лиляна Кирилова

 

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско дело № 17032 по описа за  2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 128, т. 2 вр. с чл.245, ал.2 от Кодекса на труда.

 

Ищецът Н.З.К. твърди, че между него и ответното дружество “Д.г.с.” ЕООД – гр.П. бил сключен трудов договор, като ищецът престирал труд по това правоотношение през периода м.април 2011г. – м.юли 2011г., а ответното дружество не му заплатило дължимите трудови възнаграждения в общ размер от 750лв. С оглед изложеното, от съда се иска да осъди ответника да заплати сумата от 750лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за посочените месеци, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковете до окончателното изплащане на сумите. Претендира разноски. Ангажирани са доказателства.

     В предоставения му едномесечен срок, ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба, не се е явил в съдебно заседание и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

    Съдът намира, че са налице  предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, като исковете са вероятно основателни с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства – трудов договор, допълнително споразумение, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, удостоверение УП – 3, трудова книжка, свидетелски показания.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски, които се констатираха в размер на  300лв. - заплатено адвокатско възнаграждение. Ответникът не претендира разноски.

С оглед освобождаване на ищеца от заплащане на държавни такси, то на основание чл.78, ал.6 от ГПК следва ответникът да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 50лв., по сметка на ВСС.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА “Д.г.с.” ЕООД, ЕИК 200876957, със седалище и адрес на управление: гр. П., ж.к. „Т.”, бл., вх., ет., ап., представлявано от у. В.Т.И., ДА ЗАПЛАТИ на Н.З.К., с ЕГН **********, от гр. А., кв. “Б.” № ,  СУМАТА от 750 лева (седемстотин и петдесет лева), представляваща неплатено трудово възнаграждение за периода м.април 2011г. – м.юли 2011г. включително, след приспадане на нормативно установените удръжки, ведно със законната лихва върху всяка главница от подаване на исковата молба – 23.10.2013г., до окончателното им изплащане, както и сумата 300лв./триста лева/ - разноски.

ОСЪЖДА “Д.г.с.” ЕООД, ЕИК 200876957, със седалище и адрес на управление: гр. П., ж.к. „Т.”, бл., вх., ет., ап., представлявано от у. В.Т.И., ДА ЗАПЛАТИ в полза на ПРС по сметка на ВСС сумата 50лв./петдесет лева/ - държавна такса.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п./ Д. Кацарова

Вярно с оригинала.

ЛК