Гражданско дело 17030/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 17030/2013г.

                         

    Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер                                                   11.02.2014 година                   град  Пловдив

 

         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                                ХІІ граждански  състав

На   11.02.2014 година

В публично заседание на 21.01.2014г. в следния състав:

 

                                        Председател: Стефка Михова

Секретар: Петя Мутафчиева

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело номер 17030 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид  следното:

           

            Предявен е иск с правно основание чл.124,ал.1 ГПК.

В исковата си молба против „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 37, ищецът Б.Е.С. ,ЕГН:**********,*** твърди, че е потребител на електрическа енергия и клиент на ответното дружество с кл.№, за обект на потребление с ИТН , находящ се в град Б. Твърди, че на 22.10.2013 г. е уведомен от ответника за извършена на 21.05.2013 г. от служители на „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД проверка на електромера, отчитащ разходваната в имота му ел.енергия, при която било констатирано, че бил манипулиран и отчитал с грешка минус 66,53 %.В резултат на констатациите от проверката от електроснабдителното дружество била извършена корекция  и начислена  за допълнително  заплащане електрическа енергия  от 5162 киловатчаса за периода 14.03.2013г.-21.05.2013г. в размер от 1105,68 лв. Ищецът твърди, че не дължи заплащане на посочената сума, тъй като не е извършил неправомерно въздействие върху електромера и няма достъп до същия,както и поради това, че не е потребил ел. енергия в допълнително начисления му за заплащане размер.Сочи също, че е била нарушена разпоредбата на чл. 63, ал. 2 и 3 от общите условия, като не е бил съставен и не му е бил връчен протокол от проверката на СТИ.Ответното дружество не било  установило и начина, по който  е преизчислило ел.енергия от 5162 kWh за период от 68 дни,като не е изпълнило и задължението си да поддържа СТИ в изправност. Така мотивиран ищецът оправя искане до съда да постанови решение, с което да признае за установено, че не дължи на ответника допълнително начислена за заплащане ел. енергия на стойност 1105,68 лева, за която е издадена фактура №1101632723/14.10.2013г.. Претендира присъждане и на сторените по делото разноски.

 

Ответното дружество  оспорва предявения иск и моли съда да го отхвърли като неоснователен. Счита, че начислената сума се дължи на основание член 28, ал. 1 във връзка с чл. 54 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия, обвързващи потребителите. Претендира разноски и ангажира доказателства. 

Съдът като прецени събраните в хода на делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното: 

 Страните по делото не спорят, че  ищецът е потребител на електрическа енергия и абонат на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, по договор за доставка на електрическа енергия с място на доставка-жилище,находящо се в град Б. От приетия по делото констативен протокол  №*** за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване  се установява, че на 21.05.2013 г. от служителите   на „ЕВН Електроразпределение” АД  е извършена проверка на средството за търговско измерване на горния адрес в отсъствието на ищеца. Видно от съдържанието на протокола от служителите на дружеството е снета векторна диаграма и измерена грешка при отчитането на електромера извън допустимите норми. Провереният електромер е бил демонтиран , поставен в безшевна торба и предаден за метрологична експертиза. Видно от констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване №788/26.09.2013г. на абонат Б.С. ,  издаден  от  Български  институт  по  метрология,  Главна  дирекция Мерки и  измервателни  уреди”,  Регионален отдел-  Пловдив,  електромерът е представен за експертиза в платнена безшевна торба, пломбирана с пластмасова пломба със следните инициали:EVN и протокол от оглед на СИ при демонтажа на електрическата мрежа  на 21.05.2013 г. При проверката е установено унищожаване на фирмен знак пломба отляво  и отдясно; пластината на индикатора за отваряне на основния капак е запоена към платката,с цел нерегистриране на отварянато;изводите на бобините на токовите преобразователи  на фазите  и нулата са укъсени,чрез допълнителни спойки  . В заключение е посочено, че електромерът не съответства на метрологичните и техническите изисквания и отчита по-малко от консумираната електроенергия.

Въз основа на констатациите от съставения протокол, “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД  е извършило едностранна корекция на сметката на абоната за минал период от 14.03.2013 г. до 21.05.2013 г., на основание чл. 54, ал.2 от Общите условия,като за същия период е начислило сума в размер на 1105,68 лв. за разходвани от ищеца 5162 киловатчаса ел. енергия и издадена фактура №1101632723/14.10.2013г. Стойността на фактурата като цена на потребени *** киловатчаса ел. енергия е определена въз основа на справка за коригиране на сметката за ел.енергия, изготвена на 14.10.2013 г. /л.20 от делото /.

По делото са събрани и гласни доказателствени средства.

От показанията на свидетеля  И.Г. се установява, работи в „ЕВН Електроразпределение” АД  , като на 21.05.2013г. извършил проверка на монтирания в обекта на ищеца електромер. Тъй като не намерили ищеца на адреса или някой от домашните му, извикали двама свидетели , работещи във фирма за ел. инсталации. При проверката констатирали, че фабричните пломби на капака на електромера били манипулирани ,направили замерване и установили,че СТИ  отчита с разлика от 65%. Демонтирали електромера и го изпратили за метрологична експертиза.

По искане  на ответника по делото е назначена и изслушана СТЕ, според  което заключение, отразените в констативния протокол нарушения водят до неправилно измерване на консумираната енергия,като електромерът отчита по-малко от реално консумираната електрическа енергия,като е налице неточно измерване (недоизмерване) от 66,53 %. Неотчетеното количество ел. енергия според експерта е било правилно изчислено, на база чл.54,ал.2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия при електрическата мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД, тъй като е бил манипулиран и отчитал  по-малко от консумираната електроенергия.

По делото са приети като писмени доказателства и прилаганите от ответника Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД /ОУ на ЕВН ЕС/  и Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД /ОУ на ЕВН ЕР/.

При така установените фактически обстоятелства между  страните  съдът  намира  от правна  страна  следното:

Безспорно е по делото, че ищецът е клиент на ответника и е абонат на неговите услуги по пренос на ел. енергия, като провереният електромер е отчитал консумацията на обект- жилище,находящо се в град Б. Също така няма спор и по това, че процесната сума е начислена като корекция на сметка и е формирана за минал период. В тази връзка основният въпрос от значение за изхода на спора е това дали са били налице предпоставките за извършване на подобна корекция на сметката за електроенергия чрез начисляване на допълнителната за плащане сума, пресметната по съответната методика.

Възраженията  на ответното дружество  срещу  исковите претенции  се  основават  на  твърдения, че  на  ищеца законосъобразно  е  била  начислена за допълнително заплащане електрическа  енергия от  5162 киловатчаса  на стойност от  1105,68  лв. за периода от 14.03.2013 г. до 21.05.2013 г., съгласно  разпоредбата  на  чл.54, ал.2  от  Общите  условия  на договорите  за пренос  на  електрическа  енергия през  електроразпределителната  мрежа  на „ЕВН България  Електроразпределение”  ЕАД,  уреждаща  последиците  от  осъществяване  на неправомерно  въздействие  върху  средствата  за търговско  измерване.  Съгласно  посочената  клауза  от общите  условия   в  случаите  на  констатирано    неправомерно  въздействие  върху средствата  за  търговско  измерване ЕВН  България  Електроразпределение” ЕАД  преизчислява количеството  електрическа  енергия  за периода  от  датата  на монтажа  или  последната  извършена  проверка  до  датата  на  констатирането  на  грешката  в   измерването  или  неизмерването,  освен  ако  може да  бъде  установен  точния  период  на  грешното  измерване  или  неизмерване,  но за не  повече  от  90 дни.   Така  направените  от    ответното  дружество  възражения  са  неоснователни.  Съгласно  задължителната   практика  на  ВКС,  изразена  в редица  решения    по  реда  на  чл.290  от  ГПК    не съществува  законово  основание  за доставчика  на  електрическа  енергия  да  коригира  едностранно  сметките  на  потребителите  за  доставена  през изминал  период  електрическа  енергия,  а  доставчикът  не  може  да  обосновава  правото  си  на  едностранна  корекция  на клаузи,  съдържащи  се  в  приетите  от  самия  него  и  обвързващи  потребителите  Общи  условия,  тъй  като  подобни  клаузи  съставляват неравноправни  клаузи по смисъла  на  чл.143, т.6  и т.18  от  Закона  за  защита на  потребителите. Същите  са  нищожни на  основание  чл.146, ал.1  от същия закон  и  чл.26, ал.1  от  ЗЗД,   тъй като  нарушават основните  принципи  за  равнопоставеност  на страните  в договорното  правоотношение   и  за защита  на  интересите  на потребителите  при  търговия  с електрическа  енергия.  Задължителната  практика  се  придържа и  към разбирането,  че  коригирането  на  сметките  за  вече  доставена  електрическа  енергия  само  въз основа  на  обективния  факт  на  констатирано  неточно отчитане  на  доставяната  електроенергия  противоречи  на  регламентирания  в  чл.82  от  ЗЗД  виновен  характер   на  договорната  отговорност  и  е недопустимо,  ако  не  е доказано виновно  поведение на  потребителя,  препятствало  правилното  отчитане.  В този  смисъл  са  редица  решения-  Решение  №79  от  11.05.2011г.  по  т.д.  №582/2010г.,  ІІ  т.о.; Решение  №26  от  04.04.2011г.  по  т.д.  №427/2010г.,  ІІ  т.о.;  Решение  №189  от  11.04.2011г.  по  т.д.  №39/2010г.,  ІІ  т.о.;  Решение  №165  от  19.11.2009г.  по  т.д. №103/2009г.,  ІІ т.о.;  Решение  №104  от 05.07.2010г.  по  т.д.  №885/2009г.,  ІІ  т.о.    

Не може да се приеме и възражението на ответника, че задължителната съдебна практика, постановена по реда на чл. 290 ГПК, не следва да намира приложение в настоящия случай, тъй като тя е създадена преди законодателното изменение на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /в сила от 17.07.2012г./, допускащ корекция на сметка. Този текст предвижда, че общите условия задължително съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, според която устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.

От анализа на законодателните изменения не може да се направи извод, че е налице законово регламентирано основание за извършване на едностранна корекция на сметката на потребителя, без да се държи сметка за неговото поведение. Законът препраща към Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, които на свой ред препращат към договора за покупко- продажба на ел. енергия, т.е. отново към чл. 28 и чл. 54 от общите условия.

            По  делото  не  се  твърди  и  не  се  ангажират никакви  доказателства  от  страна  на  ответника  за  наличие  на  неправомерно въздействие  от  страна  на  ищеца-  потребител  върху средството  за  търговско  измерване,  което  да  е  довело  до  неточно  отчитане  на ползваните  количества енергия.  Вярно  е,  че  извършената проверка е  констатирала  външни въздействия  по  електромера  и  отклонения  от нормалната му  работа,  но липсват  доказателства  същите да  са  били  причинени  виновно  от ищеца.   При  това  положение  не  може да се  приеме,  че са налице  законови  основания  за  коригиране  на  сметката  на  ищеца,  а  подобна  корекция  не  може  да  се основава  на  нищожната  клауза  на  чл.54  от  Общите  условия, на  която  се  позовава  ответника.  Ето  защо  и  доколкото  ответното  дружество  не  твърди  и  не  ангажира  доказателства  да  е  доставило  реално  на  ищеца  електроенергията, чието заплащане  претендира,  то  предявеният  иск по чл.124,ал.1 ГПК се явява основателен и следва да бъде уважен , като  бъде признато за установено,че ищецът не дължи на ответното търговско дружество сумата от 1105,68 лева, представляваща допълнително начислена за заплащане ел. енергия в обект,находящ се в град Б., за периода 14.03.2013г. –21.05.2013г. , за която претендирана сума е била издадена фактура №1101632723/14.10.2013г.

При този изход на правния спор и на основание чл.78,ал.1 от ГПК ответното дружество следва да  бъде осъдено да заплати на ищеца направените по делото разноски,които се констатираха в размер на сумата от 600 лева.

По изложените съображения съдът  

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД ,ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Христо Данов” № 37, представлявано от  М.М.Д., Й.З., Ж.С., че Б.Е.С. , ЕГН:**********,***, офис 2, адв.Р.Д., не дължи сумата от 1105,68 лева, представляваща допълнително начислени за заплащане 5162 kWh ел. енергия за периода 14.03.2013г.-21.05.2013г., за обект на потребление, находящ се в град Б., с ИТН , с кл.№ 10001277476, и за която сума е била издадена фактура №1101632723/ 14.10.2013г.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Христо Данов” № 37, представлявано от  М.М.Д.,Й.З.,Ж.С. да заплати на Б.Е.С. ,ЕГН:**********,***,, адв.Р.Д., сумата от 600 лева-разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

Районен съдия: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ