Гражданско дело 1696/2013 - Решение - 19-07-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е №

 

19.07.2013 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ гр. с.

На 19.06.2013 г. в публично заседание в състав :

 

СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

СЕКРЕТАР : Малина Петрова

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1696 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

            Предявен е иск с правна квалификация по чл.124, ал.1 ГПК.

Ищецът Г.Т.Ч., ЕГН **********,***, действащ чрез процесуалния си представител адв. Т.В.К.,***, офис 5, твърди, че е абонат и потребител на услугите доставяни от "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, като собственик на жилище, находящо се в село М., обл. Пловдив, ул. Ш..

През януари 2013 година, г-н Ч. получава писмо от ответното дружество с изх. № 351/ 16.01.2013 г., с което го уведомяват, че на 08.11.2012 г. е извършена проверка на меренето на електрическа енергия на сградата с клиентски номер ********** -стоп.двор от служители на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и че електромерът отчита с грешка минус -70,11%. В писмото се твърди, че това се дължи на несъответствие на електромера с метрологичните изисквания и че за това е съставен констативен протокол , като към писмото не е приложен такъв, нито г-н Ч. бил е подписвал какъвто и да било протокол. В резултат на тази грешка - този процент /-70,11%/ консумирана електроенергия, не бил измерен и съответно незаплатен.Цитирани били се основания от чл. 54, ал. 2 (2 респ. 3) от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроснабдителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и че на същото това основание сметката на г-н Ч. ще бъде коригирана за електроенергия за времето от „68 дни, за периода от 01.02.2012г до 04.09.2012г." /период далеч по- голям от 68 дни/. Допълнително начислената енергия е в размер на 4558 kWh, на стойност 730,21 лева /седемстотин и тридесет лева и двадесет и една стотинки/. Със същото писмо на г-н Ч. е изпратена и Фактура № 1087251943 от 16.01.2013 г. за дължима сума от 730,21 лева. Като краен срок за плащане по фактурата е посочена дата 26.01.2013г., след изтичането на 10- десет дни от който срок ищецът е заплашен от прекъсване на електрозахранването на имота му.

Ищецът счита, че не дължи тази сума. Излага съображения, че не е уведомен и не е присъствал на извършената проверка на електромера, който е собственост на ответното дружество, монтиран е извън сградата и достъп до него имат само служителите на същото и на „ЕРП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД

Твърди, че нито той, нито член от семейството му са подписали протокола;

В писмото се цитирал чл. 54, ал. 2 (2 респ. 3)  от ОУ, като основание за извършване на допълнителното начисление, но случаят не попада в нито едно от тези основания, тъй като по никакъв начин не е въздействано върху уреда за търговско измерване, а и такава намеса не е установена и констатирана. Не се посочва и как е определен точният период от време от последната проверка извършена от ЕВН на средствата за търговско измерване, като ответникът напълно неоснователно и самоволно извършва допълнително начисление. Според чл. 54, ал. (1) от цитираните Общи условия на ЕВН ЕР единствено в случаите на констатирано по реда на същите тези Общи условия неправомерно въздействие върху средствата за търговска измерване, енергийното дружество преизчислява количествата електроенергия от датата на монтажа или от последната извършена проверка на електромера до датата на констатиране на грешката или въздействието върху средството за търговско измерване.

За да възникне правото на ответното дружество да коригира сметката за електроенергия на ищеца за изминал период необходимо да се установи преди всичко по реда на Общите условия на ЕВН ЕР неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване. Това въздействие се установява чрез надлежно съставен констативен протокол съгласно чл. 35, ал. (4) на ОУ на ЕВН ЕР, който трябва да е подписан от представител на ЕВН / чл. 63 ОУ/ и клиента, а в случай че последният отсъства или отказва да подпише протокола, същият трябва да се състави в присъствието на свидетели, като в този случай констативния протокол се изпраща на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка и се счита за връчен в деня на неговото получаване. В конкретния случай, тези изисквания изобщо не са спазени.

Твръди се, че Г-н Ч. или член на неговото семейство никога и по никакъв начин не са променяли каквото и да е по електромера. Такава намеса, определена като виновно поведение, е изключена от негова страна, тъй като средството за търговско измерване - електромерът безспорно е собственост на търговеца и всякога е бил поддържан и обслужван от негови служители. Същият електромер се намира в метално табло или кутия, която също е собственост на ответника и то е заключено от същите тези негови служители, като ключът също винаги е бил у тях. Кутията с електромера се намира на улицата, извън имота на ищеца. Всички манипулации, профилактики, измервания, поддръжка и въздействие върху средството за търговско измерване /ЕЛЕКТРОМЕР/ са възможни и се извършват само от служители на ответника. Това обстоятелство изключва възможността за въздействие от лица, които са различни от търговеца, особено от обстоятелството, че по никакъв начин не е констатирано такова въздействие.

Нещо повече, от нито един от представените документи не се прави извод за подобна намеса. Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗЕ средството за техническо измерване е собственост на ответника, поради което последният има задължение да осигури правилното и коректно функциониране на това средство, както и да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването.

Поддържа се, че практиката на ВКС и съдилищата в страната е единна по отношение на клаузата от Общите условия, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия, коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време, без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, която следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 146, т.6 и т. 18 от ЗЗП, доколкото създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията произтичащи от договора. От друга страна следва да се отбележи още, че законодателят не е предвидил възможност, нито методика за едностранна корекция на сметките на потребител за ползвана електроенергия за минал период, въз основа на съставени по реда на чл. 80 от ЗЕ официални свидетелстващи документи, на каквито се позовава ответника, съгласно чл. 28 от ОУ на „ЕВН България Електроразпределение" АД. Поради това, че клаузата от Общите условия противоречи на принципа за равнопоставеност на страните, в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 от ЗЗД, ВКС намира, че тази разпоредба е нищожна на основание чл. 146, ал. 1 от ЗЗП и чл. 26, ал. 1 от ЗЗД. Поради нищожността на посочената клауза, същата не обвързва страните и не намира приложение в техните правоотношения. Следователно и начислената по фактура № 1087251943/ 16.01.2013г сума в размер на 730, 21 лева, представляваща корекция на сметка за абонаментен номер **********, като цена на доставяна електроенергия за посочения във фактурата период е недължима поради начална липса на основание за начисляването й. В този смисъл е и практиката на ВКС, постановена по реда на чл. 290 от ГПК и следователно задължителна за съдилищата на основание т. 1 от TP № 1 от 19.02.20Юг на ОСГТК на ВКС /Решение № 165 от 19.11.2009г на ВКС по т.д № 103/ 2009г, 2- ро търг.отделение на ТК/.

Отделно от изложеното по- горе друга задължителна практика на ВКС се придържа и към разбирането, че коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия противоречи на регламентирания в чл. 82 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност и е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане.

Ищецът възразява и че не става ясно за какъв период от време е коригираната сметка - във фактурата е посочено периода от 01.02.2012г до 09.04.2012г, а в придружителното писмо - периода от 01.02.2012г до 04.09.2012г.

 Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищецът моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че не дължи на на ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК:123526430 сумата от 730,21 лв с ДДС по фактура №1087251943/16.01.2013г., начислена по корекция на сметка за абонат с клиентски №********** за периода  01.02.2012г. – 09.04.2012г. като цена на доставена електроенергия, за място на потребление в с.М., обл. Пловдив, ул.”Ш.”, ИТН: ............ Претендира присъждане на разноски.

Ответникът “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, оспорва предявения иск, като твърди, че сумата се дължи на основание новата редакция на чл. 98а, ал. 2, т. 6 Закон за енергетиката и чл.104а, ал.2, т.5 от Закона за Енергетиката, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във вр. с чл.45, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия и във връзка с чл. 28 ОУ на договорите за продажба на ел. енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД във връзка с чл. 54,, ал. 2, т. 1 ОУ на ЕВН ЕР, поради което моли съда да го отхвърли като неоснователен.

По повод на твърдението на ищеца, че не бил манипулирал средството за търговско измерване (СТИ), заявява че, че не твърди, че той лично е извършил манипулацията. Установяването на авторството на това деяние следва да се извърши по правилата, съдържащи се в Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, защото това действие осъществява състава на престъплението по чл. 234в от НК и ищцовото дружество няма правомощията да извърши необходимите действия, за разкриване на извършителя на това деяние.

Поддържа, че правомощието на енергийния доставчик да въведе в своите Общи условия механизъм за корекция на сметки за изминал период, е изрично закрепено в чл. 98а. ал.2. ,т 6 и чл. 104а. ал. 2. т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ). във връзка с чл. 83. ал. 1. т. 6 от ЗЕ, във връзка с Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети от ДКЕВР на основание чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), с Решение № П-1 от 10.04.2007 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 2007 г). В чл. 45, ал.1 от ПИКЕЕ (намиращ се в Раздел VIII, озаглавен „Проверка на измервателни системи") изрично е посочено, че „когато при проверката на измервателната система се установи грешка над допустимата и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество електрическа енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договора за покупко-продажба на електрическа енергия.".

Процедурата по корекция на сметки е залегнала в чл. 28 от ОУ на ЕВН ЕС и в чл. 54 на ОУ на ЕВН ЕР и представлява именно процедура за определяне на количество ел. енергия по смисъла на цитираните чл. 104а, ал. 2, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, във връзка с чл. 45, ал. 1 от ПИКЕЕ. Следователно, механизмът за корекции на сметки е в пълно съответствие с приложимата правна и регулаторна рамка. Правното основание на това едностранно начисляване е чл. 98а, ал. 3, т 6 чл. 104а, ал. 2, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ. във връзка с чл. 28 от ОУ на ЕВН ЕС, който текст кореспондира с нормата на чл. 2, ал. 2 от ЗЕ по отношение на прокламираната защита на правото на собственост при търговия с електрическа енергия.

Твърди се, че по реда на Общите условия е съставен и констативен протокол за техническа проверка на електромерно стопанство № 1704/09.04.2012 г. При извършването на проверката не е бил намерен представител на ищеца, ето защо протоколът е съставен в присъствието на двама свидетели, на основание чл. 63, ал. 2 от ОУ на ЕВН ЕР.

Поддържа се, че корекцията на сметки не е санкция за абоната за определено противоправно поведение, тя цели изравняване на получения дисбаланс в предоставянето на блага и овъзмездяване, доколкото е възможно, на енергийното дружество.

Посочва се, че вследствие на извършената проверка от служители на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е констатирано, че има съмнения за извършена нерегламентирана намеса върху електромера, ето защо и на основание чл. 36 от ОУ на ЕВН ЕР, във връзка с чл. 37 от ОУ на ЕВН ЕР, електромерът, с фабр. № 008540179 е демонтиран и предаден за извършване на метрологична експертиза в безшевна торба, пломбирана с пломба № 013133, като на негово място е монтиран друг електромер от същия тип. Тези действия са закрепени в Констативен протокол за техническа проверка на електромерно стопанство № 1704/09.04.2012 г. Съмненията за извършена нерегламентирана манипулация се потвърдили и от заключенията на експертизата на средството за търговско измерване, извършена от Български институт по метрология, ГД „Мерки и измервателни уреди", регионален/отдел - гр. Пловдив. Резултатите от тази проверка са обективирани в Констативен/протокол от експертиза на средство за търговско измерване № 29 1659/15.12.2012 г, където е вписано че електромерът е отварян и манипулиран. Пластината за напрежение на фаза R е повдигната и прекъсва захранването към измервателната верига на тази фаза. Изводите на бобините на токовите преобразуватели на вторичната страна на фази R и S са свързани с лаково покритие. На изводите на бобината на фаза Т е монтирано допълнително съпротивление със стойност 68 0. В резултат на тази манипулация електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия.

Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Не се спори, че през периода 01.02.2012г. – 09.04.2012г. между страните е съществувало облигационно правоотношение, чийто източник са Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, по силата на който последното е снабдявало с ел. енергия следния обект, собственост на ищеца – жилище, находящо се в село М., обл. Пловдив, ул. Ш..

Установява се от показанията на св. Д., че той и негов колега извършили проверка на състоянието на измервателното стопанство на обект на ищеца, тъй като имали данни, че едното напрежение на монтирания за обекта електромер се губи. При контролно измерване установили, че енергията не се отчита правилно, демонтирали и поставили електромера в безшевна торба с пломба и го изпратили на проверка в Българския институт по метрология. За проверката бил съставен констативен протокол №1794/09.04.2012г., който бил подписан от свидетеля, колегата му и от 2-ма свидетели – А. А. и И. И. Констатацията, че измерената грешка на електромера не е в допустимите граници е отразена в протокола, както и че електромерът е свален, поставен е в безшевна торба с пломба №013133 и е монтиран нов със съответните номера.

Установява се, че е била извършена експертиза на същия от БАН – ГД „Мерки и измервателни уреди” – Регионален отдел – гр. Пловдив, по която въз основа на извършени констатации, че електромерът е отварян и манипулиран, било дадено заключение обективирано в Констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 291659/15.12.2012 г., че същият не съответства на метрологичните и техническите изисквания, тъй като е отварян и манипулиран: пластината за напрежение на фаза R e повдигната и прекъсва захранването към измервателната верига на тази фаза; Изводите на бобините на токовите преобразуватели на вторичната страна на фази R и S са свързани с лаково покритие; На изводите на бобината на фаза Т е монтирано допълнително съпротивление със стонойност 68 Ω.

Въз основа на горните констатации била извършена корекция на сметката за електроенергия на ищеца, като ответникът му начислил допълнително 2920 квт/ч ел. енергия по дневна тарифа и 1638 квт/ч ел. енергия по нощна тарифа, на обща стойност 730,21 лв с ДДС. За тази сума била издадена фактура №1087251943, за отчетен период 01.02.2012г. – 09.04.2012г.

Според заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна техническа експертиза използваната методика при преизчисляване на сметката за потребена ел. енергия е правилно приложена.

Налице е спор относно дължимостта на тази сума, като ответникът обосновава същата на разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. „а” Закон за енергетиката /в сила от 17.07.2012 г./, регламентираща реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметката му в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3, както и на чл.28, ал.1 от ОУ на ЕВН ЕС, както и на чл. 54, ал. 2, т. 1 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, уреждащ преизчисляването на сметката за ел. енергия при констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване.

Съгласно чл. 116, ал. 6 Закон за енергетиката: „Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие...”, като както се установи по-горе в настоящото изложение от представеното с отговора на исковата молба и неоспорено заверено копие на Констативен протокол от експертиза на средство за измерване, процесният електромер е бил собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД и той според показанията на св. Д. бил в ел. табло монтирано на фасадата на сградата встрани от входа й, ключове за което имат само служителите на дружеството.

Едни от основните задължения на клиента съгласно чл. 8, т. 5 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД са: „Да не променя самоволно схемата на свързване на електрическите съоръжения, .... да не снема самоволно или поврежда средствата за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено на тях от представител на ЕВН ЕР или овластен орган ... да не препятства правилната им работа.”, като в корелация със същите е нормирано право на ЕВН ЕР в чл. 10, т. 2 от цитираните общи условия да упражнява контрол за спазването на задълженията на клиента, като при установяване на тяхното неизпълнение – да съставя констативни протоколи. Или при тълкуването на тези уговорки във връзка с клаузата на чл. 54, ал. 2 от общите условия може да са направи извод, че едностранна корекция на сметката за ел. енергия е допустима само при виновно неизпълнение на горепосочените задължения на клиента. Приемането на противното би противоречало на установения в чл. 82 принцип за виновния характер на договорната отговорност в какъвто смисъл е и задължителна съдебна практика формирана по реда на чл. 290 ГПК /решение № 177 от 12.12.2011 г. на ВКС по т. д. № 1008 от 2010 г., ІІ т. о., решение № 189 от 11.04.2011 г., според които коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя препятствало правилното отчитане на ползваната енергия е недопустимо, тъй като нарушава принципа за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и установения в чл. 82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност/.

Освен изложеното, съдът намира, противно на изложените в отговора съображения, че постановеното по реда на чл.290 ГПК решение № 189 от 11.04.2011 г. на ВКС по т.дело №39/2010г. на ІІ-ро ТО, не е изгубило значение, независимо от законовата промяна в 98а от ЗЕ, изразяваща се в добавяне към ал.2 на т.6, съгласно която, към задължителното съдържание на общите условия на крайния снабдител са добавя и ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6: а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3; б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.

Мотивите на съдебното решение, в които се приема, че клауза от договора /Общите условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП и нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД, са напълно относими и приложими спрямо чл.28 от ОУ на ЕВН ЕС, на който ответника основава правото си да извърши корекция на сметката на ищеца.

Съгласно чл.28, от ОУ, ЕВН ЕС, въз основа на представените от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, изчислява и коригира сметките за изминал период, като изготвя справка за дължимите суми и в 7 – дневен срок уведомява клиента за сумите, които последният дължи или ще му бъдат възстановени със следващото плащане. Очевидно е, че в този член от ОУ на ответника, както и изобщо в неговите общи условия, които обвързват потребителите на ел.енергия, на които крайния доставчик продава ел.енергия, липсва конкретен регламент или методика относно извърши корекцията за минало време, от който момент ще стане това, за какъв срок ще се начисли допълнително енергия за минал период. Позоваването от страна на ЕВН ЕС на разпоредби от ОУ на ЕВН ЕР е неоснователно, тъй като се касае за две отделни дружества, имащи лицензии за предоставяне на различни услуги, съответно и облигационните правоотношения между всяко от тях с потребителите на услугите им не почиват на едно и също основание. Затова, няма причина да се приеме, че ЕВН ЕС има право да изчислява размера на корекцията на потребената от абоната ел. енергия за изминал период въз основа на правила от общите условия на ЕВН ЕР. Последните са обвързващи в отношенията на ЕВН ЕР с потребителите на неговите услуги, но не и в отношенията между ЕВН ЕС и потребителите на неговите услуги. Ето защо, корекцията на сметката на ищеца за минал период, извършена от ЕВН ЕС въз основа на изчисления по методика и правила съгласно ОУ на ЕВН ЕР е неправомерно. В ОУ на ЕВН ЕС ясно е казано, че дружеството изчислява и коригира сметката на абоната въз основа на представените от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, т.е. въз основа на документи, с които са констатирани определени факти, а не по методиката и правилата от ОУ на ЕВН ЕР. 

Освен изложеното, съгласно горецитираното решение на ВКС, имащо характер на задължителна съдебна практика, в случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. В настоящия случай, клаузата на чл.28 от общите условия на ЕВН ЕС регламентира едностранно коригиране от доставчика на електрическа енергия на сметките за електрическа енергия за предходен период от време, без да е регламентирано определянето на периода и без регламентация относно отчитане на реално консумираната електрическа енергия. Ето защо, същата следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 Закона за защита на потребителите, доколкото въпреки изискването за добросъвестност, създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Разпоредбата на чл. 28 от Общите условия на ЕВН ЕС нарушава основните принципи на равнопоставеност между страните и на защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия. Липсва защита на интереса на потребителите при едностранна корекция на сметките за минал период, предприета от страна на дружеството - монополист, при неустановен период на грешно измерване или неизмерване на електрическата енергия, особено в хипотезата, когато инкасаторът на района периодично е отчитал доставената и потребена електрическа енергия за съответния период, за който впоследствие е извършена едностранна корекция на сметките. По своята същност разпоредбата на чл. 28 от Общите условия на ЕВН ЕС предвижда санкциониране на потребителя, без да се изисква виновно поведение на последния. Обективната отговорност е изключение, тъй като ангажира отговорността на едно лице, независимо от неговото поведение, поради което нейното предвиждане е правомощие единствено на законодателя. Посочената клауза противоречи и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, която урежда пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която отговорност е винаги виновна и е в границите, посочени в чл. 82 ЗЗД.

Поради това, че клаузата на чл. 28 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН ЕС, приети на основание чл. 98 ЗЕ, е неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, поради което, следва да се приеме, че същата е нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Поради нищожността на посочената клауза, същата не обвързва страните и не намира приложение в техните правоотношения. Ето защо, начислените след извършена от ответника корекция суми за периода  01.02.2012г. – 09.04.2012г. като цена на доставена електроенергия за място на потребление в с.М., обл. Пловдив, ул.”Шипка”, ИТН: ....., са недължими от ищеца, тъй като са начислени без основание.

Въз основа на всичко гореизложеното, искът на Г.Ч. се явява основателен, поради което следва са приеме, че ищецът  Г.Т.Ч. не дължи на ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК:123526430 сумата от 730,21 лв с ДДС по фактура №1087251943/16.01.2013г., начислена по корекция на сметка за абонат с клиентски №********** за периода  01.02.2012г. – 09.04.2012г. като цена на доставена електроенергия, за място на потребление в с.М., обл. Пловдив, ул.”Ш”, ИТН: ....

На основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските по делото от 50 лв за държавна такса, 300 лв адв. хонорар и 20 лв депозит за свидетел.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                           РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК:123526430, че Г.Т.Ч., ЕГН:********** не му дължи сумата от 730,21 лв с ДДС по фактура №1087251943/16.01.2013г., издадена от „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД,  начислена по корекция на сметка за абонат с клиентски №********** за периода  01.02.2012г. – 09.04.2012г., като цена на доставена електроенергия, за място на потребление в с.М., обл. Пловдив, ул.”Ш.”, ИТН:.....

ОСЪЖДА ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК:123526430 да заплати на Г.Т.Ч., ЕГН:********** разноските по делото от 50 лв за държавна такса, 300 лв адв. хонорар и 20 лв депозит за свидетел.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП