Гражданско дело 16822/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 16822/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е  №567

 

гр. Пловдив, 11.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ гр. състав, в публично съдебно заседание на 30.01.2014г, в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16822 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с искова молба от ДИЛО 2000 ЕООД ЕИК 175183132 против СИМПАС ООД ЕИК 115887908 с правно основание чл. 327 ТЗ.

Търси се за заплащане на сумата от общо 22318.13 лв – дължима цена по договори за покупко – продажба на стоки, обективирани в 7 бр. фактури, както следва: №№ 498 от 27.12.2010г на стойност 6 483.76 лв; 672 от 29.09.2011г на стойност 1 455.36 лв; 771 от 28.03.2012г на стойност 2 831.93 лв; 1133 от 17.06.2013г на стойност 3 294.24 лв; 1001 от 17.01.2013г на стойност 3 516.96 лв; 1012 от 07.02.2013г на стойност 2 380.37 лв и 1120 от 06.06.2013г на стойност 2 355.51 лв.

Ищецът изпълнил задължението си да предаде стоките, но ответникът не е изпълнил паричното си задължение да плати продажната цена на падежната дата, поради което дължи горните суми ведно със законната лихва от 21.10.2013 до окончателното плащане.

Претендират се разноски.

                    Ответникът не изразява становище и не се явява в с.з.

Ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение против ответника.

                    Съдът намира следното:

                    Налице са предпоставките на чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение против ответника, което с оглед на разпоредбата на чл. 239, ал. 2 ГПК не следва да се мотивира по същество.

                    Първо, на ответника е указана последицата от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание.

                    Второ, претенциите на ищеца – с оглед на приложените към исковата молба доказателства, са вероятно основателни.

Затова предявените искове ще се уважат изцяло.

           При този изход на делото ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски, а именно сумата от 1 742.72 лв – за държавна такса и адвокатско възнаграждение съобразно списък на разноските на л. 35 и доказателствата по делото за действително направен разход в този размер.

                  

        По тези съображения и на основание чл. 239 ГПК съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

ОСЪЖДА СИМПАС ООД ЕИК 115887908 ЖК Тракия бл. 239 вх. А ап. 14 да заплати на ДИЛО 2000 ЕООД ЕИК 175183132 гр. София ул. Асен Златаров № 22 от общо 22318.13 лв – дължима цена по договори за покупко – продажба на стоки, обективирани в 7 бр. фактури, както следва: №№ 498 от 27.12.2010г на стойност 6 483.76 лв; 672 от 29.09.2011г на стойност 1 455.36 лв; 771 от 28.03.2012г на стойност 2 831.93 лв; 1133 от 17.06.2013г на стойност 3 294.24 лв; 1001 от 17.01.2013г на стойност 3 516.96 лв; 1012 от 07.02.2013г на стойност 2 380.37 лв и 1120 от 06.06.2013г на стойност 2 355.51 лв, ведно със законната лихва върху главниците от подаване на исковата молба – 21.10.2013г, до окончателното плащане, както и сумата от 1 742.72 лв – разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО – като неприсъствено, не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ П. Б.

 

 

Вярно с оригинала.

КК