Гражданско дело 16702/2013 - Решение - 18-02-2014

Решение по Гражданско дело 16702/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    671                     18.02.2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   16.01.2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело номер 16702 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по реда на глава ХХV1 от ГПК.

         Образувано по иск с правна квалификация чл. 49, ал.4 от Семейния кодекс, предявен от В.Д.М., ЕГН ********** против Я.Д.М., ЕГН **********.

         ******************************************************************************************************

 

          

По изложените съображения, Съдът

        

                                    

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Д.М., ЕГН ********** и Я.Д.М., ЕГН **********, сключен  на ******** година в град П., за което е съставен Акт за граждански брак № ****/******** година на Община П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА, на основание чл. 49, ал.4 от СК .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал.4 от СК за следното:         

        

         Съпрузите заявяват, че родителските права относно роденото от брака малолетно дете Й.-П. В.М., ЕГН ********** ,се предоставят за упражняване на майката Я.Д.М., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката на адрес – гр. П., бул. „ Д.” **,  ет.*, ап. **.

Определя се следният режим на лични отношения на бащата В.Д.М., ЕГН ********** с детето Й.-П. В.М., ЕГН ********** както следва: всяка събота и неделя от месеца ,от 08,00 часа в събота до 20,00 часа в неделя,както   и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

         Съпрузите се споразумяват бащата В.Д.М., ЕГН **********, да заплаща чрез майката Я.Д.М., ЕГН **********, като законен представител на малолетното дете Й.-П. В.М., ЕГН ********** ,месечна издръжка  в размер на  150 лв.           / сто и петдесет/, платима до 20-то число на текущия месец, начиная от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването й заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска.  

         Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

         Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака съпругата Я.Д.М. ще носи брачното си фамилно име М..

          Семейното жилище, находящо се в град П., бул. „ Х. Б.” № **, ет.*, което е индивидуална собственост на съпруга В.Д.М., се предоставя за ползване на същия след прекратяване на брака.

          Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са придобили в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо имущество.

         Съпрузите заявяват, че доброволно са поделили придобитите по време на брака им движими вещи и нямат претенции един към друг по отношение на същите.

           Съпрузите се съгласяват, че ако някой от двамата е страна по облигационен договор, сключен преди датата на подписване на споразумението или ако някой от тях сключи такъв договор след подписването на споразумението, или ако някой от съпрузите е издавал        / подписвал/ документ, по силата на който е поел задължение, съпругът, подписал съответния договор / документ/, остава задължен лично по него.

           Съпрузите заявяват, че нямат набирани парични влогове при съвместен принос и нямат претенции по отношение на такива.

           Страните декларират, че двете заедно, а и всяка една от тях поотделно, не членуват в ЖСК.

 Разноските по делото  се поемат от всеки от съпрузите така, както са направени от всеки един от тях.

 Съпрузите заявяват, че с постигнатото споразумение напълно и окончателно са уредили всичките си лични и имуществени отношения, произтичащи от прекратяване на брака им.

 

 

         ОСЪЖДА Я.Д.М., ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лв. / петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

          

         ОСЪЖДА В.Д.М., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 123,00  лв. / сто двадесет и три лева/, представляваща държавна такса за настоящото производсто.

          

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта, относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.