Гражданско дело 16651/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 16651/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 705

 

 

гр. Пловдив, 20.02.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ІV гр. с., в публично съдебно заседание на десети февруари през две хиляди и четиринадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря ДИАНА ДИМИТРОВА., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 16651 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.542 и сл. от ГПК образувано на основание чл.38, ал.4, във връзка с чл.54 и сл. от ЗГР, по молба за установяване на факт с правно значение.

****************************************

Водим от горното, Съдът                       

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на заинтересованите лица и учреждения, че лицето Н. К. В. ЕГН **********, с последен адрес гр. П**, ул. ********, е починала на ******. в гр. П, в дома си, след исхемичен инсулт.

 

РАЗПОРЕЖДА Община Пловдив, да състави акт за смъртта на починалата Н. К. В. ЕГН **********, с последен адрес гр. П., ул. ***.

 

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община Пловдив, за съставяване  на акт за смърт на починалата.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите учреждения.

 

СЪДИЯ: / П / Димитрина Тенева

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: П.К.