Гражданско дело 16293/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Гражданско дело 16293/2013г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  773                           24.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    ІІI брачен състав

На двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  16293                                                    по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 49 от СК предявен от Т.Я.З., ЕГН **********,*** против Р.Г.З. ЕГН **********,***.

***************************************************************************************************

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Я.З., ЕГН **********,*** и Р.Г.З. ЕГН **********,*** на ********г. с Акт за граждански брак № ****/********г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

ПОСТАНОВЯВА съпругата Т.Я.З., ЕГН ********** да носи предбрачното фамилно име: К.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето И. Р.З. ЕГН ********** на майката Т.Я. К., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето И. Р.З. ЕГН ********** при майката Т.Я. К., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето И. Р.З. ЕГН ********** и бащата Р.Г.З. ЕГН **********, както следва: всяка трета събота и неделя от месеца за времето от 09,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя и един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата  Р.Г.З. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие детето И. Р.З. ЕГН **********  чрез нейната майка и законен представител Т.Я. К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 85,00 лв. /осемдесет и пет лева/, считано от влизане на решението в сила до възникване на причини, обуславящи изменение или прекратяване на издръжките, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

Семейното жилище е собственост на трети лица и към дата на образуване на производството не се ползва от страните и не се прави искане от съда да бъде предоставено ползването му.

Съпрузите се споразумяват за облигационни задължения възникнали до дата на сключване на споразумението 19.02.2014г., задължението да остане в тежест на съпруга, който го е поел.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

ОСЪЖДА Р.Г.З. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 76,20 лева /седемдесет и шест лева и 20 ст./, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.Я. К., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

И.Б.