Гражданско дело 16289/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 16289/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер           574                 Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На  единадесети февруари                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на  05.02.2014г.в следния състав:

 

Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    16289   по описа за   2013            година

 

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от ГПК от „С. Г. Груп” ООД,  ЕИК 148062016,  със седалище и адрес на управление:  гр. Монтана,  ул. „Васил Левски” № 20,  представлявано от С. И. Ц.,  в качеството на у.,  чрез адв. В.П.Г., ***,  Б. с. „Б.” против А.С.К.,  ЕГН **********, ***.

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответника,  че същият му дължи,  сумата в размер на 95, 53 лева главница,  представляваща незаплатено задължение по Договор № *** г.,  за предоставяне на мобилни услуги от „Космо България мобайл” ЕАД,  с оператор търговска марка „Глобул”; сумата 28, 87 лева – мораторна лихва за забава върху главницата,  за периода 24.06.2010 г. – 30.05.2013 г.,  както и законната лихва върху главницата,  считано от 21.06.2013 г. /датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК/,  до окончателното изплащане на сумата,  както и сумите 25 лева държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 120 лева,  разноски по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС.

Претендират се и направените по делото разноски.

Ответникът не е взел становище по предявения иск.

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Пълномощникът на ищеца е формулирал искане по чл. 238,  ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника .

Съдът намира, че това искане следва да бъде уважено,  тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба,  не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание,  за което е бил редовно призован,  не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника .

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239,  ал. 1,  т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в с.з. от ищцовата доказателства искът е вероятно основателен.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени,  без решението да се мотивира по същество.

            На основание чл. 78,  ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски , които са 145 лева за заплатена държавна такса и адвокатски хонорар.

 По мотивите  Пловдивски районен съд,  V граждански състав

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.С.К.,  ЕГН **********, ***, че същата дължи на „С. Г. Груп” ООД,  ЕИК 148062016,  със седалище и адрес на управление:  гр. Монтана,  ул. „Васил Левски” № 20,  представлявано от С. И. Ц.,  в качеството на у.,  чрез адв. В.П.Г., ***,  Б. с. „Б.” сумата в размер на 95, 53 лева главница,  представляваща незаплатено задължение по Договор № *** г.,  за предоставяне на мобилни услуги от „Космо България мобайл” ЕАД,  с оператор търговска марка „Глобул”; сумата 28, 87 лева – мораторна лихва за забава върху главницата,  за периода 24.06.2010 г. – 30.05.2013 г.,  както и законната лихва върху главницата,  считано от 21.06.2013 г. /датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК/,  до окончателното изплащане на сумата,  както и сумите 25 лева държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 120 лева,  разноски по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС.

ОСЪЖДА А.С.К.,  ЕГН **********, *** да заплати на „С. Г. Груп” ООД,  ЕИК 148062016,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  бул. „България” № 111,  бл. А,  ет. 4,  ап. 12,  представлявано от С. И. Ц.,  ЕГН ********** – в качеството на у. сумата в размер на  145 лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

Ответникът разполага със защита срещу решението,  съобразно чл. 240 ГПК.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД