Гражданско дело 16233/2013 - Решение - 05-02-2014

Решение по Гражданско дело 16233/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 16233

 

гр. Пловдив, 05.02.2014 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти­ гр. състав, в открито заседание на 27.01.2014 г., в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

 

при секретаря ИЛИЯНА КУЦЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 16233/2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

Производството по делото е образувано по молба с правна квалификация по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

**********************************

По изложените съображения, съдът:

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на Н.А.У. ЕГН **********, и В.М.М. ЕГН **********, и двамата с адрес***, в качеството на родители и законни представители на малолетната И. Н. У. ЕГН **********, за допускане на промяна на бащиното име на дъщеря им от Н. на Н., която промяна да бъде отразена в регистрите по гражданско състояние на Община Пловдив.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ  : / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: ВГ