Гражданско дело 16231/2013 - Решение - 14-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 632                                                     13.02.2014  Година                      Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   21.01.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

    Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 16231 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

            Иск по чл.422 от ГПК с правно основание чл.274, ал.2 КЗ.

            Ищецът ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» АД с ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, площад Позитано № 5, със съдебен адресат адв.Е.Т. ***, е предявил иск да се признае за установено, че ответникът Н.О.Ч. с ЕГН ********** *** дължи сумата от 1944, 25 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка «Гражданска отговорност» за вредите, причинени от настъпило на 16.09.2011 г. в гр.Пловдив ПТП при управление на л.а. Мерцедес с ДКН ** **** ** без правоспособност, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 20.08.2013 г. до окончателното й изплащане, както и разноските в заповедното производство в размер от 317, 38 лв., за които вземания е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 13492/2013 г. по описа на ПРС, VІ гр.с. Твърди се в исковата молба, че на 16.09.2011 г. в гр.Пловдив, ответникът, управлявайки л.а. Мерцедес с ДКН ** **** ** без правоспособност, допуснал нарушение на правилата за движение, в резултат на което настъпило ПТП, при което причинил щети по три МПС- л.а. Опел Астра с ДКН ** **** **, л.а. Пежо 206 с ДКН ** **** ** и по л.а. Деу с ДКН ** **** **. За управлянатия от ответника автомобил имало валидно сключена застраховка «Гражданска отговорност» при ищеца, който, във връзка с постъпило искане за изплащане на обезщетение, заплатил сумата от 1944, 25 лв. на застрахователя по имуществена застраховка на един от пострадалите автомобили- л.а. Пежо 206. Въз основа на тези обстоятелства и на осн.чл.274, ал.2 от КЗ претендира възстановяване на платеното от причинителя на вредите. Представя доказателства. Претендира разноски.

            Ответникът не е подал отговор на исковата молба в преклузивния срок по чл.131 от ГПК, не се е представлявал в проведеното открито съдебно заседание, като не е заявил изрично, че желае делото да се разглежда в негово отсъствие. Поради това от страна на ищеца, чрез процесуалния му представител, е поискано постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

            Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането, намери следното:

            Приложено е ч.гр.д.№ 13492/2013 г. по описа на ПРС, VІ гр.с., от което е видно, че по заявление на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу ответника за сумата от 1944,25 лв.- заплатено застрахователно обезщетение по застраховка «Гражданска отговорност», на собственика на л.а. Пежо 206 с рег.№ ** **** ** за покриване на причинените по вина на ответника щети по автомобила при ПТП, станало в гр.Пловдив на 16.09.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 20.08.2013 г. до окончателното й изплащане, както и разноски в общ размер от 317,38 лв. Длъжникът е възразил в срока по чл.414 ГПК, като настоящият установителен иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, което обуславя неговата допустимост.

            Освен изложените по- горе обстоятелства, съставляващи предпоставки за уважаване на искането съгл.чл.238, ал.1 от ГПК, са налице и условията на чл.239, ал.1 от ГПК- на ответника са указани последиците от неспазването на срока за подаване на отговор и от неявяването му с съдебно заседание, а от изложените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства- констативен протокол за ПТП от 16.09.2011 г., полица за застраховка «ГО» № 11191066158 от 20.01.2011 г., преписка по щетата, образувана при «Български имоти» АД по имуществена застраховка «Каско» ,, преводно нареждане от 18.10.2011 г. за изплащане на обезщетение на застрахования по имуществената застраховка и заключение на САТЕ, искът се явява вероятно основателен. Изложеното сочи, че са налице всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

                        На осн.чл.78, ал.1 от ГПК на ищеца ще се присъдят направените от него резноски, които се констатираха в размер от 195,88 лв., от които 42,38 лв. внесена ДТ и 153,50 лв. възнаграждение на вещото лице.

                        Ето защо и на осн.чл.239, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

                        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Н.О.Ч. с ЕГН ********** *** дължи на ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» АД с ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, площад Позитано № 5, със съдебен адресат адв.Е.Т. *** сумата от 1944, 25 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка «Гражданска отговорност» за вредите, причинени от настъпило на 16.09.2011 г. в гр.Пловдив ПТП при управление на л.а. Мерцедес с ДКН ** **** ** без правоспособност, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 20.08.2013 г. до окончателното й изплащане, както и разноските в заповедното производство в размер от 317, 38 лв., за които вземания е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 13492/2013 г. по описа на ПРС, VІ гр.с.

                        ОСЪЖДА Н.О.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» АД с ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, площад Позитано № 5, със съдебен адресат адв.Е.Т. *** сумата от 195,88 лв.

                        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.

 

                                                                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                                                    /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.