Гражданско дело 16217/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 16217/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 870                           28.02.2014   Година                      Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и осми  февруари            две хиляди и четиринадесета   година

В публично  заседание на двадесет и  седми февруари               две  хиляди  и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Тодорка  Радева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 16217                                                     по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното :

................................................................................................................................

    По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

     ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.В.Б. с ЕГН ********** и А.С.Б. с ЕГН **********,  сключен на  ******* г.  в гр. Пловдив, обл. Пловдив, с Акт за граждански брак №  *******г на  Община  Пловдив, обл. Пловдив като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

 

  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете на страните А.И. Б. с ЕГН ********** на майката А.С.Б. с ЕГН **********, като се определя местоживеенето на детето при майката.

     ОПРЕДЕЛЯ  РЕЖИМ НА ЛИЧНИ  ОТНОШЕНИЯ  между бащата И.В.Б. с ЕГН ********** и детето А.И. Б. с ЕГН **********, както следва:

- Всяка първа седмица от месеца за времето от 10,00 ч. на съботния ден до 18,00 ч. на неделния ден – с преспиване на детето в дома на бащата.

- Всяка трета седмица от месеца за времето от 18,00 ч. в петък до 18,00 ч. в неделя – с преспиване на детето в дома на бащата.

- 30 дни през лятото, които да не съвпадат с годишния платен отпуск на майката.

-  През четните години за Коледните празници, считано от 10,00 ч. на 24-ти декември до 18,00 ч. на 26-ти декември – с преспиване на детето в дома на бащата.

-  През нечетните години за Великденските празници, считано от 18,00 ч. на Велики петък до 18,00 ч. на неделния празничен ден – с преспиване на детето в дома на бащата, както и за Новогодишните празници, считано от 18,00 ч. на 30-ти декември до 18,00 ч. на 1-ви януари съответната четна година.

 

ОСЪЖДА бащата И.В.Б. с ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете А.И. Б. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.С.Б. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, начиная от 11,10,2013 г., до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й  изплащане.

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ул.  „Ж.Ж.” № *, ет.*, ап.*, ще се ползва от съпругата А.С.Б. с ЕГН **********.

 

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата А.С.Б. с ЕГН **********, след прекратяването на брака ще възстанови предбрачната си фамилия и ще се именува с фамилията  Н..

 

Разноските остават за всеки така, както са направени.

 

   ОСЪЖДА И.В.Б. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

   ОСЪЖДА И.В.Б. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ ,представляваща държавна такса относно присъдената  издръжка.

 

  ОСЪЖДА А.С.Б. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.