Гражданско дело 16066/2013 - Решение - 18-02-2014

Решение по Гражданско дело 16066/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е   №672

 

гр. Пловдив, 18.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ гр. състав, в публично съдебно заседание на 11.02.2014г, в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16066 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Съдът е сезиран с искова молба от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 против Д.К.К. ЕГН ********** с правно основание чл. 422 ГПК вр. чл. 415 ГПК вр. чл. 79 и чл. 86 ЗЗД.

Дружеството – ищец твърди, че на 14.02.2009 год. е сключил с ответника договор за потребителски паричен кредит, въз основа на който му е отпуснал заем в размер на 3 361.44 лв. От своя страна заемателят се е задължил да погаси заема чрез заплащане на 48 месечни вноски, които включват главницата и добавка, представляваща печалбата на заемодателя, на стойност 115.83 лв.

След като погасил първите 34 вноски ответникът преустановил плащанията. По силата на договора вземането на кредитора е станало предсрочно изискуемо в пълен размер, считано от 15.02.2012г – падежът на втора неплатена вноска. Ето защо ответникът дължи сумата от 1 304.69 лв – главница и 316.93 лв – лихва, представляваща печалба на дружеството или общо сумата от 1 621.62 лв. Дължи се и обезщетение за забава върху непогасената главница в размер на 163.67 лв за периода 15.02.2012г – 24.07.2013г.

За горните суми е образувано заповедно производство и е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, но в срока по чл. 414 ГПК длъжникът е възразил, поради което заповедта не е влязла в сила, а ищецът има правен интерес от предявяване на настоящите установителни искове. Техен предмет е и законната лихва от датата на подаване на заявлението - 24.07.2013г до окончателното плащане. Претендират се разноски в т.ч. и тези, присъдени от заповедния съд.

Ответникът не изразява становище и не се явява в с.з.

Ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение против ответника.

            Съдът намира следното:

            Налице са предпоставките на чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение против ответника, което с оглед на разпоредбата на чл. 239, ал. 2 ГПК не следва да се мотивира по същество.

            Първо, на ответника е указана последицата от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание.

            Второ, претенциите на ищеца – с оглед на събраните по делото доказателства, са вероятно основателни.

Затова предявените искове ще се уважат изцяло.

При този изход на делото ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски, а именно сумата от 126.73 лв – за държавна такса. Не следва да се присъжда адвокатско възнаграждение, тъй като по делото липсват доказателства за договорено и изплатено на адвоката възнаграждение, а на присъждане подлежи само действително направен разход. Едновременно с това ищецът не се представлява от юрисконсулт, за да има право на юрисконсултско възнаграждение съобразно минималните размери по наредбата.

             По тези съображения и на основание чл. 239 ГПК съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Д.К.К. ЕГН ********** *** дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 следните суми, предмет на заповед № 7963 от 25.07.2013г, издадена по ч.гр.д. № 12420/2013г на РС – Пловдив, ХV гр.с.: сумата от 1 304.69 лв – главница, представляваща дължими вноски по договор за потребителски паричен кредит от 14.02.2009 год; 316.93 лв - лихва, представляваща печалба на дружеството и представляваща договорна възнаградителна лихва, дължима за периода 13.01.2012г – 15.02.2013г и 163.67 лв - обезщетение за забава за периода 15.02.2012г – 24.07.2013г, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 24.07.2013г, до окончателното плащане, както и сумата от 35.71 лв – държавна такса и 100 лв – юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА Д.К.К. ЕГН ********** *** да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 сумата от 126.73 лв - деловодни разноски в исковото производство.

  РЕШЕНИЕТО – като неприсъствено, не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ П.Б.

 

 

Вярно с оригинала.

КК