Гражданско дело 15759/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 15759/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 755

                                                        ПЛОВДИВ, 20.02.2014г.,

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIII-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на пети февруари 2014г , в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

При секретаря Мария Христова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 15759 / 2013г. по описа на същия съд, за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството е по чл. 530 от ГПК - решение по искане за съдебна администрация ( охранително производство)

............................................................................................................................................................

   Воден от изложеното ,  съдът на основание чл. 19 от ЗГР

      Р Е Ш И:

  Допуска промяна във фамилното име на Н.И.К. , ЕГН ********** от „К.”  на „О.......” , като промяната се отрази в регистрите на населението по постоянен адрес и в ЕСГРАОН – на областно ниво. 

     Решението е окончателно.

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

Вярно с оригинала

М.Х.