Гражданско дело 15740/2013 - Решение - 05-02-2014

Решение по Гражданско дело 15740/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 509

 

гр. Пловдив, 05.02.2014 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти­ гр. състав, в открито заседание на 27.01.2014 г., в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

 

при секретаря ИЛИЯНА КУЦЕВА., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 15740/2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано  по молба с правна квалификация по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация от К.Д.Д. ЕГН **********,***, в която молителката заявява, че желае да бъде допусната промяна на фамилното й име от Д. на Б., която промяна да бъде отразена в регистрите по гражданско състояние на Община Пловдив. Мотивът е, че фамилното име Б. е такова на майка й, която винаги е чувствала като единствен родител, тъй като с баща си Д. Д. се срещнала за първи път след 16 г. По изложените съображения, молителката счита, че са налице важни обстоятелства по см. на чл.19, ал.1 ЗГР, даващи основание да бъде допусната исканата промяна във фамилното й име.

В хода на съдебното производство молителката поддържа подадената молба.

Контролиращата страна РП – Пловдив намира молбата за допустима, заинтересованата страна Община Пловдив не взема становище по молбата. 

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

За установяване на изложените в молбата обстоятелства, молителката е представила писмени доказателства – копие на удостоверение за раждане, копие от лична карта, както и е ангажирала гласни доказателства. От разпита на свидетеля Г. В. се установява, че молителката желае да промени фамилното си име Д., тъй като е известна сред всичките си познати с фамилното име Б.  

По делото са постъпили справки от РП-Пловдив и ОП-Пловдив, от които се установява, че срещу молителката няма образувани и неприключили досъдебни производства. От изпратената от Районен съд – Пловдив, Бюро за съдимост, справка се установява, че молителката е неосъждана.

            При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че молбата на К.Д.Д. да бъде допусната промяна на фамилното й име от Д. на Б. е основателна. От събраните по делото гласни и писмени доказателства се установи, че е налице хипотезата на чл.19, ал.1 ЗГР, когато може да се допусне промяна на  името на молителя, при наличието на важни причини, които налагат това. Според съда, такива са налице, доколкото се установява, че молителката е известна сред всичките си познати с фамилното име Б.  

По изложените съображения, съдът намира, че в случая са налице важни обстоятелства, които обуславят допускане промяната на фамилното име на молителката от Д. на Б. Ето защо, следва да бъде постановено фамилното име на К.Д.Д. да бъде променено от Д. на Б., което обстоятелство следва да бъде отразено и в съответните регистри по гражданското състояние по постоянния й адрес.     

По изложените съображения, съдът:   

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА НА ФАМИЛНОТО ИМЕ на К.Д.Д. ЕГН **********,***, от Д. на Б.

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.