Гражданско дело 15699/2013 - Решение - 21-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 761                   21.02.2014 година               град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Ваня Койчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15699 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 79, ал. 1, предложение първо вр. с чл. 258 от ЗЗД.

Ищецът К.Я.Д., ЕГН ********** ***, чрез адвокат М., е предявил против „Векра Стил” ЕООД, ЕИК 825239585, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович № 4, ет. 3, офис 5 , представлявано от В.П., иск с който ответникът да бъде осъден да изпълни задълженията си, произтичащи от договор за изработка от 06,12,2007 г. и анекс № 1 от 06,12,2007 г. към него,  като извърши дължимите от него всички СМР-та точно съгласно одобрен  работен проект и съгласно техническите и нормативни изисквания на ЗУТ, Наредба № 5 БДС и условията на договора; да предаде обекта – предмет на договора в стандартно завършен вид, а именно съгласно приложение неразделна част от договора; да поеме пълни гаранционни отговорности относно сградата и обекта – предмет на настоящия договор, съгласно нормативните документи; да осъществи цялостното изпълнение на СМР и приемането му с протокол образец 15; да снабди с разрешение за ползване /акт 16/, както и да осъществи въвод във владение в обекта в 30 дневен срок от приемането на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване, както и да прехвърли съответните идеални части от дворното място, което е построена сградата съгласно Анекс № 1 към предварителен договор от 06.12.2007 г.

В исковата молба се твърди, че на 06.12.2007 г. между страните по делото е сключен предварителен договор за продажба на строеж и договор за изработка по силата, на който ответникът се е задължил да продаде на ищеца правото на строеж или готовия обект и да построи самостоятелно следния недвижим имот, в поземлен имот представляващ дворно място находящо се в гр. Пловдив, ул. „А. Х” № **, а именно апартамент № 2, находящ се на етаж 2, вход В, състоящ се от антре, баня с тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс, тераса, 2 бр. спални, тераса изложение юг, включително със съответните идеални части от общите части на сградата и дворното място. Съгласно договорът, раздел ІІІ т. 3.2 срокът за изпълнение на всички СМР, както и подписването на акт – образец 15 е 24 месеца от дадена строителна линия, но не по-късно от 10.07.2009 г. Съгласно т. 3.3 до три месеца след акт 15 се издава разрешение за ползване /акт 16/, а срокът за въвод във владение на купувача в обекта е 30 работни дни от приемане на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване. На 27.06.2008 г. твърди се, че ищецът и съпругата му придобили собствеността върху построения в груб вид недвижим имот, а именно апартамент номер 2 посочен по-горе. На същата дата е подписан и анекса между страните по делото, с който е договорено идеалните части от дворното място да бъдат прехвърлени  от продавача на купувача с нотариален акт след въвеждането на сградата в експлоатация. След прехвърляне на имота СМР-тата на имота и сградата, както и на обектите в нея били напълно преустановени, като до този момент строителя не е извършвал никакви СМР-та и довършителни работи. Поради това се иска осъждането на ответната страна за реално изпълнение на договорни й задължения. Претендира разноски.

Извън срока по чл. 131 от ГПК ответникът оспорва предявения иск като неоснователен.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Видно от предварителен договор за продажба на строеж и договор за изработка от 06.12.2007 г. сключен между страните по делото ответникът в качеството му на продавач се е задължил да продаде на ищеца правото на строеж или готовия обект и да построи самостоятелно следния недвижим имот, в поземлен имот представляващ дворно място находящо се в гр. Пловдив, ул. „А. Х” № **, съставляващо УПИ XV-43 по рег. План на ЖК Южен , гр. Пловдив, целият с площ от 1976 кв.м., при граници на целия имот: от запад – ул.***, от юг УПИ IX – комплексно застрояване, от север –УПИ-XIV-43- жилищно и обществено застрояване и от изток – УПИ VIII-2- обществено застрояване и автосервиз а именно апартамент № 2, находящ се на етаж 2, вход В, кота +3.37м., с квадратура 81.19 кв.м. състоящ се от антре, баня с тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс, тераса, 2 бр. спални, тераса изложение юг, включително със съответните идеални части от общите части на сградата и дворното място. Срокът за изпълнение на всички СМР, както и подписването на акт – образец 15 е 24 месеца от дадена строителна линия, но не по-късно от 10.07.2009 г. - раздел ІІІ т. 3.2  Съгласно т. 3.3 до три месеца след акт 15 се издава разрешение за ползване /акт 16/, а срокът за въвод във владение на купувача в обекта е 30 работни дни от приемане на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване. В раздел ІІ от договора е предвидено, че цената на недвижимия имот е 49 250 евро платими както следва: 25 000 евро – при подписване на договора, до 15.02.2008 г. – 5000 евро, до 15.09.2008 г. 10 000 евро, до 15.11.2008 г. 5000 евро, до 15.02.2009 г. 2500 евро и 1750 евро при акт 15. Ответникът в т. 4.1  от договора е поел задължението да извърши всички действия по построяването и СМР със свои средства и материали.  С анекс № 1 от 27.06.2008 г. страните по делото са уговорили, че прилежащите към апартамента на купувача идеални част от дворното място ще бъдат прехвърлени с нотариален акт след въвеждане на сградата в експлоатация.

От приложения по делото нотариален акт № 136,том 5, , рег. № 6164, н. Дело № 936 от 2008 г. се установява, че на 27.06.2008 г. ответникът е прехвърлил на ищеца и Н. Д. собствеността върху апартамент номер 2, находящ се на етаж 1, вход В, кота +3.37м., с квадратура 81.19 кв.м., построен в груб вид.

Видно от приходни касови ордери на 06.12.2007 г. и на 12.02.2008 г. ищецът е изплатил на ответника 25 000 евро и 5000 евро. С преводно нареждане от 08.07.2008 г. ищецът е превел по сметка на ответника сумата от 37 547, 13 лв.

От удостоверение издадено от Община Пловдив се установява, че  към  15.01.2014 г. за обекта, в който се намира процесния апартамент,  има строителни книжа и издадените такива съответстват на акт образец 14 за приемане на строителна конструкция от 17.03.2008 г., както и че степенна на завършеност на сграда е груб строеж и довършителни работи - 100%,  като се работи по вътрешни довършителни работи.

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното:

От представените по делото писмени доказателства се установи, че между страните по делото е бил сключен предварителен договор за  продажба на строеж и договор за изработка от 06.12.2007 г. , по силата на който ответникът в качеството му на продавач се е задължил да продаде на ищеца правото на строеж или готовия обект и да построи самостоятелно следния недвижим имот, в поземлен имот представляващ дворно място находящо се в гр. Пловдив, ул. „А. Х” № **, съставляващо УПИ XV-43 по рег. План на ЖК Южен , гр. Пловдив, целият с площ от 1976 кв.м., при граници на целия имот: от запад – ул.***, от юг УПИ IX – комплексно застрояване, от север –УПИ-XIV-43- жилищно и обществено застрояване и от изток – УПИ VIII-2- обществено застрояване и автосервиз а именно апартамент № 2, находящ се на етаж 2, вход В, кота +3.37м., с квадратура 81.19 кв.м. състоящ се от антре, баня с тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс, тераса, 2 бр. спални, тераса изложение юг, включително със съответните идеални части от общите части на сградата и дворното място. Срокът за изпълнение на всички СМР, както и подписването на акт – образец 15 е 24 месеца от дадена строителна линия, но не по-късно от 10.07.2009 г. - раздел ІІІ т. 3.2.  Това налага извода, че ответникът е следвало да изпълни всички СМР до 10,07,2011 г., когато е трябвало да се издаде и акт – образец 15. До три месеца след акт 15 е следвало да се издава разрешение за ползване /акт 16/, като срокът за въвод във владение на купувача- ищец в обекта е 30 работни дни от приемане на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване- т. 3.3 от договора. Цената на недвижимия имот е уредена в  раздел ІІ от договора  и е 49 250 евро платими от ищеца както следва: 25 000 евро – при подписване на договора, до 15.02.2008 г. – 5000 евро, до 15.09.2008 г. 10 000 евро, до 15.11.2008 г. 5000 евро, до 15.02.2009 г. 2500 евро и 1750 евро при акт 15.

От приложените по делото писмени доказателства - приходни касови ордери на 06.12.2007 г. и на 12.02.2008 г. и преводно нареждане от 08.07.2008 г. се установява, че ищецът е изпълнил задълженията си по договора, а именно да заплати уговорената цена за прехвърлянето на недвижимия имот и сумата необходима за извършване на СМР по процесния апартамент.

С нотариален акт № 136,том 5,  рег. № 6164, н. Дело № 936 от 2008 г. се установява, че на 27.06.2008 г. ответникът е изпълнил част от своите задължения по процесния договор, а именно прехвърлил е на ищеца и Н. Д. собствеността върху апартамент номер 2, разположен на първия етаж кота +3.37м., корпус В от жилищна сграда, състоящ се от входно антре, склад, дневна – столова с кът за готвене, тераса, спалня, тераса, баня с тоалетна, , със застроена площ от 81,19 кв.м. , при граници на обекта: стълбищна клетка, ап. 3 в секция В, двор , ап. 1 в секция В, отдолу магазин, № 5, отгоре ап. № 9 в секция В, ведно с 1,35 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж от жилищната сграда , построена в груб вид в дворно място , находящо се в гр. Пловдив, ул. „А. Х” № **, съставляващо УПИ XV-43 от квартал 3а по регулационен план на ЖК Южен , гр. Пловдив, целият с площ от 1976 кв.м., при граници на целия имот: от запад – ул.***, от юг УПИ IX – комплексно застрояване, от север –УПИ-XIV-43- жилищно и обществено застрояване и от изток – УПИ VIII-2- обществено застрояване и автосервиз.

Ответникът, чиято е доказателствената тежест, не ангажира доказателства за това да е изпълнил част от задълженията си  по предварителен  договор за  продажба на строеж и договор за изработка от 06.12.2007 г. и анекс № 1 от 27,06,2008 г. към него и по конкретно задълженията свързани с договора за изработка, предвидени в т.4,1, и 3,2, 3,3, а именно: да  извърши за своя сметка всички СМР-та точно съгласно одобрен  работен проект и съгласно техническите и нормативни изисквания на ЗУТ, Наредба № 5 БДС и условията на договора; да предаде обекта – предмет на договора в стандартно завършен вид, а именно съгласно приложение неразделна част от договора; да поеме пълни гаранционни отговорности относно сградата и обекта – предмет на настоящия договор, съгласно нормативните документи; да осъществи цялостното изпълнение на СМР и приемането му с протокол образец 15; да снабди с разрешение за ползване /акт 16/, както и да осъществи въвод във владение в обекта в 30 дневен срок от приемането на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване, както и да прехвърли съответните идеални части от дворното място, в което е построена сградата съгласно Анекс № 1 към предварителен договор от 06.12.2007 г. Нещо повече от приетото по делото писмено доказателство -удостоверение издадено от Община Пловдив се установява, че  към  15.01.2014 г. за обекта, в който се намира процесния апартамент,  има строителни книжа и издадените такива съответстват на акт образец 14 за приемане на строителна конструкция от 17.03.2008 г., както и че степенна на завършеност на сграда е груб строеж и се работи по вътрешни довършителни работи.

Сключеният между страните предварителен  договор за  продажба на строеж и договор за изработка от 06.12.2007 г.  в частта, с която се урежда извършване на строително-монтажни работи, по своята правна същност е един договор за изработка, по който ищецът е възложител, а ответникът изпълнител. Договорът за изработка е консенсуален, двустранен и възмезден договор. Консенсуален, защото страните по него са обвързани щом постигнат съгласие, двустранен, защото създава задължение за едната страна да изработи нещо, а за другата да го приеме и заплати, и възмезден, защото срещу това което изпълнителят ще изработи, другата страна дължи възнаграждение. Съгласно чл.266 ал.1 изр.1 ЗЗД поръчващият трябва да заплати възнаграждение за приетата от него работа. Приемане на извършената работа има само когато реалното получаване на изработеното се придружава и от изявленията на поръчващия, че счита работата съобразена с договора. По делото се установи, че ищецът като възложител е изпълнил своите задължения да заплати уговореното възнаграждение. Ответникът обаче е неизправна страна по договора- не е изпълнил уговорените  СМР в уговорения срок до 10,07,2011 г., когато е трябвало да се издаде и акт – образец 15. До три месеца след акт 15 е следвало да се издава разрешение за ползване /акт 16/, като срокът за въвод във владение на купувача- ищец в обекта е 30 работни дни от приемане на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване- т. 3.3 от договора.

Поради това ищецът като изправна страна може да иска реално изпълнение на договора от неизправната страна. Ето защо предявеният иск по чл.79,ал.1 предл.1 во от ЗЗД е основателен и следва да бъде уважен.

По отношение на разноските.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК на ищеца се дължат направените по делото разноски в пълния им направен размер. Такива надлежно се претендират, като са налице и доказателства, че те са реално заплатени. В тях се включват внесената държавна такса в размер на 80 лв., адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. и 5 лева – държавна такса за съдебно удостоверение. 

По изложените съображения, съдът

                           

Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА „Векра Стил” ЕООД, ЕИК 825239585, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович № 4, ет. 3, офис 5 , представлявано от В.П. да изпълни задълженията си произтичащи от предварителен договор за продажба на право на строеж и договор за изработка от 06,12,2007 г. и анекс № 1 от 27,06,2008 г. към него, като извърши дължимите СМР-та точно съгласно одобрен  работен проект и съгласно техническите и нормативни изисквания на ЗУТ, Наредба № 5 БДС и условията на договора в следния обект: апартамент номер 2, разположен на първия етаж кота +3.37м., корпус В от жилищна сграда, състоящ се от входно антре, склад, дневна – столова с кът за готвене, тераса, спалня, тераса, баня с тоалетна, , със застроена площ от 81,19 кв.м. , при граници на обекта: стълбищна клетка, ап. 3 в секция В, двор , ап. 1 в секция В, отдолу магазин, № 5, отгоре ап. № 9 в секция В, ведно с 1,35 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж от жилищната сграда , построена в груб вид в дворно място , находящо се в гр. Пловдив, ул. „А. Х” № **, съставляващо УПИ XV-43 от квартал 3а по регулационен план на ЖК Южен , гр. Пловдив, целият с площ от 1976 кв.м., при граници на целия имот: от запад – ул.***, от юг УПИ IX – комплексно застрояване, от север –УПИ-XIV-43- жилищно и обществено застрояване и от изток – УПИ VIII-2- обществено застрояване и автосервиз; да предаде посочения по –горе апартамент №2 на К.Я.Д., ЕГН ********** ***, в стандартно завършен вид, а именно съгласно приложение неразделна част от договора;  да поеме пълни гаранционни отговорности относно сградата и обекта – предмет на договора от 06,12,2007 г., съгласно нормативните документи; да осъществи цялостното изпълнение на СМР-та и приемането им с протокол образец 15; да снабди К.Я.Д., ЕГН ********** *** с разрешение за ползване /акт 16/, както и да осъществи въвод във владение в обекта посочен по- горе в 30 дневен срок от приемането на сградата с акт образец 16 и издаване на Разрешение за ползване, както и да прехвърли на К.Я.Д., ЕГН ********** ***, съответните идеални части от дворното място, в което е построена сградата съгласно Анекс № 1 към предварителен договор за продажба на право на строеж и договор за изработка от 06.12.2007 г.

ОСЪЖДА „Векра Стил” ЕООД, ЕИК 825239585, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович № 4, ет. 3, офис 5 , представлявано от В.П., да заплати на К.Я.Д., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 285 лева, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                СЪДИЯ :/п/

                   

Вярно с оригинала.

ВГ