Гражданско дело 15483/2013 - Определение - 10-02-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1689

 

гр. Пловдив, 10.02.2014г г.

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, 5 състав, в закрито заседание на 07.11.2013 г., в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:Дарина Матеева

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 15483 по описа на ПРС за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           

              Депозирана е искова молба от 27.09.2013 г. на Д.К.Д. ***,  с предявен иск за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответника «ЕВН България Топлофикация» ЕАД, гр. Пловдив, суми по изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 7480/2010г.,ПРС  .

              Настоящият съдебен състав намира предявената искова молба за недопустима, като конкретните съображения за това са следните:

             Недопустим е установителен иск след приключило заповедно производство, освен в случая на чл. 424 от ГПК, според която разпоредба “Длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок”. В исковата молба не се твърди наличието на новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства, както и не се сочат причини за невъзможност за узнаването им или невъзможността за снабдяване в срок.

            С оглед изложеното депозираната искова молба се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. 

                        Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № 45021 от 27.09.2013г. на  Д.К.Д. *** за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответника «ЕВН България Топлофикация» ЕАД, гр. Пловдив, суми по изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 7480/2010г.,ПРС  .

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 15483 по описа на ПРС за 2013 г.

Определението може да се обжалва от ищеца пред Пловдивски ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД