Гражданско дело 15482/2013 - Определение - 31-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 9386                                 31.10.2016 година                              град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XXI гр.с., в закрито заседание на 31.10.2016 г., в състав:

                                                               

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 15482/2013 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С влязло в сила Определение от 18.03.2014 г., производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производството по НОХД № 720/2013 г. по описа на ПОС.

След служебно изискана информация, по делото е постъпил заверен препис от влязлата в законна сила Присъда № 90/14.11.2014 г., постановена по посоченото НОХД.

Предвид изложеното, са били налице предпоставките по чл. 230, ал.1 ГПК, поради което с Определение № 8705/12.10.2016 г., производството по делото е възобновено. Поради констатирани нередовности на исковата молба, на основание чл. 129, ал.4, вр. с ал. 2 ГПК, на ищеца са дадени конкретни указания за отстраняването им. В срока за изпълнение, с молба от 25.10.2016 г., конкретизирана с молба от 31.10.2016 г., ищецът заявява, че оттегля исковата си претенция изцяло и моли за прекратяване на производството по делото.

Като разгледа подадената молба, съдът намира следното:

Молбата е подадена от името на ищеца от легитимирано лице – изрично упълномощен процесуален представител, който разполага със съответните правомощия да извършва соченото процесуално действие. Съгласно разпоредбата на чл. 232 ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба, без съгласието на ответника, до приключване на първото по делото заседание. Такова не е било провеждано, като след постъпване на отговор на исковата молба, делото е спряно. Поради това оттегляне на претенцията може да се допусне и без съгласие на насрещната страна. Предвид изричната воля на ищеца, съдът намира, че молбата за оттегляне на иска, следва да бъде уважена.

С оглед изложеното и тъй като са налице условията по чл. 232 ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 15482/2013 г. по описа на ПРС, XXI гр.с., на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба, подадена от „ГАП-07” ЕООД, ЕИК 160100839 против Община Пловдив, ЕИК 000471504.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

          

               СЪДИЯ: п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП