Гражданско дело 15426/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 15426/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 911

Пловдив, 26.02.2014г 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,XIII-ти гр.състав, в открито съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 с участието на секретаря Мария Христова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 15426/2013г.По описа на същия съд , за да се произнесе взе предвид следното :

    Производството е по реда на чл.549 от ГПК и следващите, във връзка с чл.14 от ЗЛС- обявяване смъртта на отсъстващо лице.

   ....................................................................................................................................................................

    Мотивиран от така изложените съображения, Пловдивски районен съд

Р Е Ш И :

       Обявява,  на основание чл.550 ал.3 от  ГПК във връзка с чл.14 от ЗЛС, СМЪРТТА на Р... Х.... К.... с ЕГН **********, с последна известна адресна регистрация- гр. П....., ул.“Б....“ № ...., ет....,ап.......,  настъпила на дата 01.01.1981г.

     Препис от решението да се изпрати на Община П... за съставяне на смъртен акт на лицето Р... Х.... К.....

    Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537 ал.1 от ГПК. Препис от настоящето решение да се връчи на страните по делото.

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Владимир Руменов

Вярно с оригинала

М.Х.