Гражданско дело 15323/2013 - Решение - 21-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 760                          21.02.2014 година                   град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на десет и втори януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Ваня Койчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15323 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове с правна квалификация по чл. 422 от ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 , вр. с чл. 240, чл. 92 и чл. 121 и сл. ЗЗД.

Ищецът Я.Р.П., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. М., е предявил против Р.С.Д., ЕГН ********** ***, иск за признаване на установено, че ответникът дължи присъдената със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК № 68/ 06.01.2010 г., по частно гр. дело № 18/ 2010 г. на ПРС, 6 гр. с-в, сума от 15 000 лв.- главница, дължима по договор за заем от 26,08,2009 г. , с падеж 26,11,2009 г. , сумата от 1500 лв. , представляваща неустойка за периода от 26,11,2009 г. до 26,12,2009 г., ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -04.01.2010 г., както и сумата от общо 910 лв. – разноски по заповедното производство.

В исковата молба ищецът твърди, че на 26,08,2009 г. бил сключен договор за заем с нотариална заверка на подписите, по силата, на който ищецът в качеството си на заемодател е предоставил в заем сумата от 15 000 лв. на „Радис Билдинг” ЕООД, в качеството му на заемател. Последният се е задължил да върне сумата на 26,11,2009 г., като при неизпълнение е била уговорена месечна неустойка в размер на 1500 лв., считано за всеки месец забава. Договорът за заем бил сключен и с лицата В. С. Д. и ответницата, които в качеството има на солидарни длъжници, са поели задължение заедно с дружеството да върнат заетата сума. Падежът на задължението е настъпил на 26,11,2009 г., но нито заемателя, нито солидарните длъжници са върнали процесната сума. Предвид изискуемостта на вземането, се образувало заповедно производство, по което само ответницата подала възражение, като с настоящото такова се целяло установяване съществуването на присъдената сума. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът не е депозирал писмен отговор и не се явява в първото по делото заседание, редовно призован и уведомен за последиците по чл. 238 от ГПК.

Препис от исковата молба е редовно връчен на 21.11.2013 г. на ответника, като в изпратеното до същия съобщение изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание, проведено на 22.01.2014 г. ответникът не се е явил, редовно призован, чрез връчена призовка на 13.01.2014 г., като няма направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. В първото заседание по делото ищецът чрез пълномощника си  е поискал на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника са налице. Ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. В съобщението по чл. 131 от ГПК, изпратено до ответника и редовно връчено, изрично са вписани последствията по чл. 238 от ГПК. Същите са повторно указани и с определението за насрочване на делото, което е редовно връчено на страните. Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от представените с исковата молба писмени доказателства може да се направи изводът, че искът е вероятно основателен.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявения иск следва да се уважи изцяло, като се признае за установено, че ответникът дължи на ищеца следните суми: 15 000 лв. – главница, дължима по договор за заем от 26,08,2009 г. , с падеж 26,11,2009 г. , сумата от 1500 лв. , представляваща неустойка за периода от 26,11,2009 г. до 26,12,2009 г., ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -04.01.2010 г., както и сумата от общо 910 лв. – разноски по заповедното производство.

На основание чл. 78 ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за  настоящото производство, които са направени-  заплатена държавна такса в размер на 330 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 990 лева.

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК № 68/ 06.01.2010 г., издадена по частно гр. дело № 18/ 2010 г. на ПРС, 6 гр. с-в, Р.С.Д., ЕГН ********** ***, ДЪЛЖИ на Я.Р.П., ЕГН ********** ***  , сумата от сума от 15 000 лв.- главница, дължима по договор за заем от 26,08,2009 г. , с падеж 26,11,2009 г. , сумата от 1500 лв. , представляваща неустойка за периода от 26,11,2009 г. до 26,12,2009 г., ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 04.01.2010 г., както и сумата от общо 910 лв. – разноски по заповедното производство.

ОСЪЖДА Р.С.Д., ЕГН ********** ***,  да заплати на Я.Р.П., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на  330 лева за държавна такса и 990 лева за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

Заверен препис от решението, ведно с приложеното частно гр. дело № 18/2010 г. по описа на ПРС, 6- ти гр. с-в. да се изпратят на ПРС, 6- ти гр. с-в.

Ответникът разполага със защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                    

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                             /Николай Стоянов/

Вярно с оригинала.

ВК