Гражданско дело 15322/2013 - Решение - 05-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 523                                                      05.02    Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                            ІІІ граждански  състав

На   09.01.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

 

       Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 15322 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

            Предявени са установителни обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД по реда на чл.422 ГПК.

            Ищецът «ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ» ЕАД с ЕИК 115016602 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37, представлявано от юрк.Н., е предавил иск да се признае за установено, че ответникът Н.Е.А. с ЕГН ********** *** дължи сумата от 512,03 лв., представляваща неплатена стойност на доставена топлинна енергия в ообект- недвижим имот, находящ се в гр.П., бул.Ш.№ *, ап.* за периода от 01.11.2011 г.- 31.10.2012 г. и сумата от 30,47 лв. обезщетение за забава за периода от 01.04.2012 г. до 08.07.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2013 г. до окончателното й изплащане и резноските, за които везмания е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 11564/2013 г. по описа на ПРС. Твърди, че ответникът е потребител на ТЕ като собственик на топлоснабден недвижим имот, находящ се на посочения адрес, в който е доставяна топлинна енергия за процесния период. ответникът не изпълнил задължението си за заплати нейната стойност в сроковете по чл.34, ал.1 от ОУ, поради което дължи и обезщетение в размер на законната лихва. Ангажира доказаетлства. Претендира разноски.

            Ответникът не е подал отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, ато в с.з. признава исковете.

Ищецът е направил искане за постановяване на решение по реда на чл.237 от ГПК.

            Съдът, като взе предвид, че признанието е заявено лично от страната, както и че признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и е такова, с което страната може да се разпорежда, прецени, че са налице предпоставките на чл.237 ГПК за постановяване на решение при признание на иска.

При този изход на спора на ищеца ще се присъдят направените  в настоящото производството деловодни разноски , възлизащи на 25 лв. довнесена ДТ , както и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от изложеното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Н.Е.А. с ЕГН ********** *** дължи на «ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ» ЕАД с ЕИК 115016602 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37 сумата от 512,03 лв., представляваща неплатена стойност на доставена топлинна енергия в ообект- недвижим имот, находящ се в гр.П., бул.Ш.№ *, ап.* за периода от 01.11.2011 г.- 31.10.2012 г. и сумата от 30,47 лв. обезщетение за забава за периода от 01.04.2012 г. до 08.07.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.07.2013 г. до окончателното й изплащане и резноските, за които везмания е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 11564/2013 г. по описа на ПРС.

            ОСЪЖДА Н.Е.А. с ЕГН ********** *** да заплати на «ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ» ЕАД с ЕИК 115016602 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37 сумата от 125 лв. разноски в настоящото производство.

            Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                                                                               /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.