Гражданско дело 15321/2013 - Решение - 13-02-2014

Решение по Гражданско дело 15321/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  612                             13.02.2014 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На шестнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 15321 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба от “Изи финанс”ООД- гр.София против Й.Г.А. за установяване дължимостта от същата на сумата от 400 лева- главница по договор за предоставяне на кредит от разстояние № 22135/17.12.2012г., сумата от 500 лева- неустойка, сумата от 352 лева- такса за използване на кредита, сумата от 112,68 лева- разходи за извънсъдебно събиране на вземането, ведно със законните лихви върху главницата, считано от 03.07.2013г.- датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и направените в заповедното производство съдебни разноски.

        Ответницата оспорва иска.

        ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

        В исковата молба се сочи, че по горепосочения договор на ответницата е бил отпуснат кредит в размер от 400 лева. Посочената сума била преведена по посочена от ответницата банкова сметка. ***ната в срок до 15.06.2013г., ведно с такса за ползване на кредита в размер от 0,6% на ден или общо 252,02 лева. Тъй като ответницата не изпълнила задължението си за връщане на кредита и за плащане на таксата за ползване, на основание чл.19 от договора от нея се претендира и неустойка в размер от 500 лева. Извънсъдебното събиране на вземанията на ищеца било възложено на „Кредитинс”ЕООД, на което дружество била заплатена сума в размер от 112,68 лева. Ответницата оспорва да е възникнало облигационно правоотношение между нея и ищеца. Тя оспорва договора като нищожен и в частност клаузата на чл.19. Твърди се, че условията са неравноправни, а таксата за ползване, представляваща възнаградителна лихва- неморално висока. Оспорва се и претенцията за законни лихви при наличие на неустойка.

        С определението от 25.11.2013г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито заседание, ищцовото дружество е задължено да представи оригиналите на тези приложени към исковата молба документи, на които са положени подписи. С исковата молба са представени копия от горепосочения договор, от декларация от името на ответницата, от погасителен план, който също би следвало да е подписан от нея, от личната й карта, с текст от нейно име, и от разписка за получаване на сумата от 400 лева. Всички тези копия от документи дори не са заверени. С молбата от пълномощника на ищцовото дружество, подадена за проведеното на 16.01.2014г. открито съдебно заседание, не са представени оригиналите на горепосочените документи и въобще не е взето отношение по задължението за представянето им. При това положение представените копия от договора, погасителния план, разписката за получаване на договорената сума и др. следва да бъдат изключени от кръга на доказателствата по делото на две основания- първо, защото не са заверени и не отговарят на изискването на чл.183, изр.1 от ГПК, и второ на основание чл.183, изр.2 от ГПК, поради непредставянето на оригиналите. Съответно исковата претенция остава изцяло недоказана и поради това същата ще следва да бъде отхвърлена.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от “Изи финанс”ООД- гр.София, ЖК”Иван Вазов”, ул.”Балша”№ 17, ап.1 против Й.Г.А. *** иск за установяване дължимостта от ответницата на сумата от 400 лева- главница по договор за предоставяне на кредит от разстояние № 22135/17.12.2012г., сумата от 500 лева- неустойка, сумата от 352 лева- такса за използване на кредита, сумата от 112,68 лева- разходи за извънсъдебно събиране на вземането, ведно със законните лихви върху главницата, считано от 03.07.2013г.- датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и направените в заповедното производство съдебни разноски.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ