Гражданско дело 15124/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 15124/2013г.

 

 

     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер    736                                                 21.02.2014г.                    град  Пловдив

 

            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                           ХІІ граждански  състав

На   21.02.2014 година

В публично заседание на 04.02.2014г. в следния състав:

 

                                                                                          Председател: Стефка Михова

Секретар: Петя Мутафчиева

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело номер 15124  по описа на ПРС за 2013 година,  за да се произнесе взе предвид  следното:

 

              Предявен иск по чл.422,ал.1 от ГПК във вр.с чл.415,ал.1 от ГПК.

  Ищецът „Финанс инфо асистанс” ЕООД , град София твърди в исковата си млоба, че ответницата Е.И.Г. е сключил на 26.05.2009г. договор за потребителски кредит с реф. №****КР-АБ-0741   с „Централна кооперативна банка” АД, по силата на който й е отпуснат заем в размер на 3000 лева. За обезпечаване вземанията по договора за кредит е сключен договор за поръчителство с втория ответник Т.В.Х..  С анекс сключен между Банката и ответниците № 1/12.10.2010г.  главницата по кредита е увеличена  на 3255 лева, като  е увеличен и  годишния лихвения процент от 12 на 14 % годишно. Определени са и падежите на месечните вноски и краен срок за погасяване на кредита-16.09.2014г. Ищецът сочи, че кредита бил усвоен изцяло от кредитополучателя , а с договор за прехвърляне на вземане от 29.09.2012 г. „Централна кооперативна банка” АД прехвърлила на ищеца вземането си срещу кредитополучателя и поръчителя, произтичащо от договора за потребителски кредит от 26.05.2009 г. и Анекс №1 към същия от 12.10.2010г., за което кредитополучателят и поръчителят били надлежно уведомени. След узнаването за  договор за цесия, кредитополучателят  извършил частични  плащания,  които не били достатъчни за погасяване на цялото задължение по договора , а кредитното задължение било обявено за предсрочно изискуемо, считано от 25.07.2013 г., за което до ответниците били изпратени нарочни писма. Така за вземането си срещу ответниците ищецът се снабдил със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. дело № 13035/2013 г. по описа на ПРС – ІV гр. с. В срока по чл. 414 от ГПК  ответниците  подали възражения срещу заповедта, поради което ищецът предявява настоящия иск и моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответниците солидарно  му дължат сумата от 2288,33 лева – неизплатена главница дължима по сключения на 26.05.2009г. договор  за потребителски кредит №****КР-АБ-0741, сумата от 394,02 лева – просрочена лихва за периода 16.10.2010 г. – 25.07.2013 г., сумата от  7,01 лева – наказателна лихва за периода 26.07.2013 г. – 05.08.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното й плащане и сторените в заповедното производство разноски. Петендира присъждане на разноски и по настоящето дело.

          Ответниците  не са  взели становище по предявения иск.

        Ищeцът, чрез пълномощника си по делото-юрисконсулт Т.,                                                                                                                                                           е формулирал искане по чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника,което съда намира за основателно, тъй като са налице предпоставките на чл.239,ал.1 от ГПК.

      В предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, ответниците не са представили такъв,не са се  явили в съдебно заседание, за което са били редовно призовани, не са изпратили представител,като не са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. На страните са били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответниците. Съдът намира,че е налице  и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в съдебно заседание от ищцовата страна доказателства исковата претенция е вероятно основателна.

 Ето защо предявения иск следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

         На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на сумата от 87,73 лева- за заплатена държавна такса,както и сумата от 400 лева-юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78,ал.8 ГПК.

        По изложените съображения, Пловдивският районен съд,ХІІ гр.състав

 

      Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.И.Г., ЕГН:**********,*** и Т.В.Х., ЕГН:**********,***, че при условията на солидарност, дължат на „Финанс инфо асистанс” ЕООД, ЕИК 130997190, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Врабча”№8, представлявано от у.. Д. М.,   сумата от 2288,33 лева,съставляваща неизплатена главница дължима по сключен на 26.05.2009г. договор  за потребителски кредит №.****КР-АБ-0741, сумата от 394,02 лева, съставляваща просрочена лихва за периода 16.10.2010 г.– 25.07.2013 г., сумата от  7,01 лева,съставляваща наказателна лихва за периода 26.07.2013 г. – 05.08.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението в съда-06.08.2013г.  до  окончателното й  заплащане,  сумата  от 253,80 лева-направените в заповедното производство разноски , за които суми е издадена на 07.08.2013г. Заповед №8225 за изпълнени на парично задължение  по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№13035/2013г. на ПРС,ІV гр.с.

ОСЪЖДА Е.И.Г. , ЕГН:**********,*** и Т.В.Х., ЕГН:**********,*** да заплатят солидарно на „Финанс инфо асистанс” ЕООД, ЕИК 130997190, със седалище и адрес на управление гр. София,  ул.”Врабча”№8, представлявано от у. Д. М.,  сумата  от 87,73 лв.-  разноски  по делото,както и сумата от 400 лв.-  юрисконсултско  възнаграждение.

Решението не подлежи на въззивно обжалване.

 

                                                                                                                                          Районен съдия:/п/

Вярно с оригинала:/п/

                               П.П