Гражданско дело 14953/2013 - Определение - 26-02-2014

Определение по Гражданско дело 14953/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2014                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 І брачен състав

На двадесет и шести февруари                        Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

                                                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 14953 по описа за 2013 година

На поименното повикване в 14.31 часа се явиха:

.............................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ОСЪЖДА Р.Д.Т. с ЕГН ********** да заплаща на пълнолетното си учащо дете Д.Р.Т. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100 лв. /сто лева/, считано от 19.09.2013г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Р.Д.Т. с ЕГН ********** да заплати на Д.Р.Т. с ЕГН **********, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща направените от последния разноски по делото.

ОСЪЖДА Р.Д.Т. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 72 лв. /седемдесет и два лева/ - държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 14953/2013 г. по описа на ПРС, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10.53 часа.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

Вярно с оригинала.

С.А.