Гражданско дело 1481/2013 - Решение - 14-06-2013

Решение по Гражданско дело 1481/2013г.

                                     Р Е Ш Е Н И Е

 

                                  

        Номер 2566         14.06.2013г.            Град  ПЛОВДИВ

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

     Пловдивски Районен съд                          ХІV-ти граждански  състав

 

     На   петнадесети май                                    2013 Година

 

    В публично заседание в следния състав:

 

                                                            Председател:  ЗОЯ  БОГДАНОВА

      

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съ дията гр. дело №1481 по описа за 2013 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

     Ищцата Т.Г.Д. ЕГН********** със съд. адрес *** ... чрез а.Н.К. твърди,че ответникът се снабдил с три изпълнителни листа,идадени на осн чл.237 от ГПК/отм/ за сумите,както следва:по ч. гр.д. №5135/2000 по описа на ПРС за сумата от 1517,68лв представляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.11.1995г.-31.03.2000г.,сумата 398,39лв- обезщете ние за забавено плащане за периода 08.01.1996г.-26.08.2000г.,законната лихва за периода от 31.08.2000г до окончателното й заплащане,както и сумата от 137,32лв разноски,по ч гр д.№1867/2002г. сумата от 1208,71лв представляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.11.2000г.-31.03.2002г. и обезщетение за забавено плащане,ведно със законната лих ва за ппериода от 13.05.2002г до окончателното й заплащане,както и сума та от 86,27лв. разноски,по ч гр.д.№4700/2006г по описа на ПРС  сумата от 1826,36лв,представляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.04 . 2002г.-30.04.2006г.,сумата 474,30лв- обезщетение за забавено плащане за периода 03.06.2002г.-09.06.2006г.,законната лихва за периода от 15.06. 2006г до окончателното й заплащане,както и сумата от 157,02лв разноски Твърди,че възоснова на издадените изпълнителни листове били образувани следните изпълнителни дела по ч гр.д.№5135/2000г. било образувано изп дело№2092/2000г  по описа на ДСИ при ПРС,продължено под№1447/2008г по описа на ЧСИ П.И. по ч гр.д.№1867/2002г.-изп дело№2057/202г. по описа на ДСИ при ПРС,продължено под №1445/2008 по описа на ЧСИ П. И. по ч.гр.д.№4700/2006г било образувано изп дело№2544/ 2006г.,продължено под №1446/2008г по описа на ЧСИ П. И..Излага съображения за недължимост на исковите суми поради изтекла в нейна полза погасителна давност. Възоснова на изложеното от Съда да постанови решение,с което да признае за установено по отношение на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД – Пловдив,че ищцата не му дължи гореописаните суми,за които са издадени изпълнителни листове по ч. гр.д. №5135/2000 , №1867/2002г и №4700/2006г по описа на ПРС. Претендира направените разноски по делото.

    Ответното дружество признава исковете в частта им относно  сумите по по изпълнителните листове възоснова на които са образувани изп дело №1447/2008г и 1445/2008г по описа на ЧСИ П. И..Оспорва исковата претенция в останалата й част-касателно задълженията на ищцата по изп лист издаден по ч гр.д.№4700/2006г  и излага подробни съо бражения за неоснователност на възражението на ищцата за изтекла в нейна полза погасителна давност Настоява за отхвърляне на тази искова претенция и претендира присъждане на разноски съразмерно отхвърлена та част на иска

      Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира за установено следното:

  С депозирания писмен отговор ответното дружество признава предя вения срещу него отрицателен установителен иск за недължимост на суми по  изпълнителните листове по ч гр.д.№1867/2002 и ч.гр.д№5135/2000 възоснова на които са образувани съответно изп дело 1445/2008г и изп дело №1447/2008г по описа на ЧСИ П. И..,прекратени в хода на настоящото производство,а процесуалният представител на ищеца в съдебно заседание, проведено на 17.04.2013г, е по искал постановяване на решение при признание на иска.

      Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК, поради което следва да постанови решението си съобразно направеното от ответ ника признание на иска в тази му част.

     По отношение на останалата част на исковата претенция,касателно сумите по изп лист ч.гр.д.№4700/2006г по описа на ПРС:

      Видно от представения изпълнителен лист  възоснова на определение, постановено по ч.гр.д.№4700/2006г по описа на ПРС  на основание чл.237 от ГПК /отм./ ищцата е осъдена да заплати в полза на “Топлофикация Плов див” ЕАД,чиийто правоприемник е ответникът, сумата от 1826,36лв пред ставляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.04.2002г.-30.04. 2006г.,474,30лв- обезщетение за забавено плащане за периода 03.06. 2002г. -09.06.2006г.,законната лихва за периода от 15.06.2006г до оконча телното й заплащане,както и сумата от 157,02 лв разноски

     Страните не спорят досежно основанието и размерите на вземанията на  ответника по издадения по ч гр.д.№4700/2006г.  изпълнителен лист .

     Спорът по делото се концентрира дали вземането на ответника е пога сено поради изтекла погасителна давност

    Съгласно чл. 114, ал. 1 ЗЗД, давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, като в настоящия случай съгласно ОУ вземането става изискуемо в 30 дневен срок след изтичането на периода за който се отнася.Вземанията по изпълнителния лист са станали изискуеми както следва за м.04.2002- на 30.05.2002 г., а за м.04.2003г-на 30.05.03 г При посочените начални дати на изискуемост. тригодишния давностен срок е изтекъл съответно на 30.05.2005г. и на 30.05.2006г.Следователно към датата на подаване на молбата за издаване на изпълнителен лист-15.06.06 г. /която прекъсва давностния срок съгласно чл.116 б.в от ЗЗД/ - давността вече е била изтекла за дължимите суми за периода 01.04.2002г.-30.04.2003г.,както по отношение на главното така и по отношение на акце сорните вземания  и същите са погасени по давност. Видно от предста вената на л.204 от делото справка извлечение от сметките на длъжника за процесния период размерът на главницата за периода 01.04.2002г.-30.04. 2003г. възлиза на сумата от 230,69лв, а лихвата на 121,09лв.Ето защо предявеният иск следва да се уважи за посочените суми,като се признае за установено че ищцата не ги дължи на ответника, поради погасавянето им по давност,в това число и деловодните разноски,които съразмерно на уважената част на иска възлизат на сумата от 24,02лв.

    По отношение на останалата част от периода:

   Възоснова на издадения изпълнителен лист е образувано изп. дело № 2544/2006г. по описа на ДСИ при ПРС присъединено впоследствие към изп дело №2092/2000г,продължено на осн пар.3 от ПЗР на ЗЧСИ под  № 1446/2008г  по описа на ЧСИ   рег.№...  с район на действие ОС П. преписи от които са приети по настоящото дело.

     Съгласно Постановление № 3/1980 г. на Пленума на ВС всяко пред прието от взискателя действие за принудително изпълнение, прекъсва давността по силата на чл. 116, б. "в" ЗЗД и докато трае изпълнителният процес за реализиране на вземането - несъмнено част от гражданския процес, съгласно чл. 115, ал. 1, б. "ж" ЗЗД - давност не тече.

Видно от материалите по изп дело№2544/2006 по описа на ДСИ са извършвани следните изпълнителни действия- на ..г. са издадени удостоверения на взискателя за снабдяване с информация за имущест веното състояние на длъжника,на ...г изпратената до длъжника покана за доброволно изпълнение е върната цяла с отбелязване че лицето не живее на посочения адрес,на ...г е изпратено съобщение до взискателя да посочи адрес за призоваване на длъжника, на ...г е постъпила молба от взискателя за присъединяване на изп дело№ 2544/ 2006г към изп дело№2092/2000г.,с разпореждане от ...г е извър шено исканото присъединяване,на ...г. относно са изискани справ ки от НАП КАТ и МДТ за имущественото състояние на длъжника,на ...г е постъпило удостоверение от НАП,на ...г е постъпила справка от Дирекция МДТ на ... е постъпила справка от СВ гр. П... на ...г е поискано от взискателя за продължаване на де лото от ЧСИ.

   С протокол от ...г на ДСИ изп дело№2544/2006 г е прекратено и делото е продължено на ...г. осн пар.3 от ПЗР на ЗЧСИ под №1446/2008г по описа на ЧСИ П. И..По това изп дело на ...г е извършена справка от НБД Население за  семейното поолжение на длъжника,а  на ...г е разпоредено от ЧСИ да се изпрати на длъжника ППИ и да се извърши справка за имущественото състояние на дъжника.

    Или в периода от 11.02.2010г.  до  17.05.2012г. други изпълнителни действия  не са извършвани.

     Следователно налице е хипотезата на чл.433 ал1 т.8 от ГПК и из пълнителния процес се е прекратил ex lege на 11.02.2012г.,на която дата е изтекъл двегодишния срок от последните действия на принудително изпълнение.Относно визираното постановление за прекратяване на изпълнението, ОСГК тълкува, че с това постановление не се извършва прекратяване, защото вече е настъпило по право, а само се установява, че по силата на закона е прекратено. Затова и неиздаването на поста новление на съдия-изпълнителя в случая е без правно значение.  От този момент нататък всички предприети действия за събиране на дълга са ли шени от правно основание, докол кото са извършени след като  изп. дело е прекратено

     Съгласно ТР 3/18.05.2012г на ВКС по т.д.№3/2011г. ОСГК вземането на топлофикационното дружество за стойността на предоставена топлин на енергия представлява периодично вземане по смисъла на чл.111, ал.1, б.”в” от ЗЗД. Като такова, то се погасява с кратка – тригодишна пога сителна давност.Съгласно задължителната съдебна практика вземането  на кредитора се погасява с изтичането на 3 годишна давност и  когато кредиторът се е снабдил с изпълнителен лист по реда на чл.242 вр чл.237 от ГПК/отм/ като от прекъсването на давността по чл.116 б „в” от ЗЗД срокът на новата давност по чл.117 ал.1 от ЗЗД съвпада с давностния срок за погасяване на вземането,предмет на това производство, като раз поредбата на чл.117 ал.2 от ЗЗД не намира приложение /така решение №94 от 27.07.2010г на ВКС по т.д.№943/2009г на Iт.о./

   Съгласно постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение на второ търговско отделение на ВКС №223/12.07.2011 г., по т. д. №124/2010 г.,   в хипотезата на прекратяване на изпълнителното производство по чл. 330, б. "д" ГПК (отм.), респ. чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК,началото на давност ния срок за погасяване на вземането е от деня, когато изпълнителното производство е прекратено или е подлежало на прекратяване.

     Както се посочи по изпълнително дело№1446/2008г на ЧСИ послед ното предприето действие по принудителното изпълнение е на 17.05. 2012г. При това положение започналият да тече от посочената дата нов тригодишен давностен срок по чл.111, ал.1, б.”в”ЗЗД не е изтекъл до да тата на депозиране на исковата молба на 29.01.2013г,която прекъсва давностния срок съгласно чл.116 б.б от ЗЗД

    Изложеното дотук налага извод за неоснователност на предявения от ищцата отрицателен установителен иск за недължимост на  останалата част от исковите суми-главница за периода 01.05.2003г.-30.04.2006г , лихва за периода 01.06.2003г.-09.06.2006г в това число и остатъка от деловодните разноски, който следва да се отхвърли. 

     Ищцата следва да бъде осъдена да внесе по сметка на ВСС гр С. сумата от 37,84лв представляваща   държавна такса до пълния й дължим размер от 232,24лв

     На осн. чл.78 ал.1 вр. чл.78 ал.2  от ГПК ответникът,който с поведе нието си е дал повод за завеждане на делото,/доколкото прекра тяването на изп дела е извършено на 27.02.2013г и на 21.03.2013г.,след постъпване на исковата молба в съда на 29.01.2013г/следва да заплати на ищеца разноски за настоящото производство за заплащане на дър жавна такса  в размер на 124,69лв,съразмерно уважената част на иска

     На осн. чл.78 ал.3 от ГПК ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника сумата от 172,92 лв представляваща разноски за юрис консултско възнаграждение, определено по реда на чл.7 ал.2 т.3 от На редба№1 за мин размери на адв възнаграждения,съразмерно отхвърле ната част на иска

    Водим от горното, Съдът              

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЕВН България Топло фикация” ЕАД, ЕИК115016602 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.” Христо Г.Данов”№37,че Т.Г.Д. ЕГН ********** със съд. адрес *** офис... чрез а..Н.К. не му дължи сумата от 1517,68лв представляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.11.1995г.-31. 03.2000г.,сумата от 398,39лв,обезщетение за забавено плащане за пери ода 08.01.1996г.-26.08.2000г.,законната лихва за периода от 31.08.2000г до окончателното й заплащане,както и сумата от 137,32лв разноски,за които суми е издаден изпълнителен лист по ч. гр.д. №5135/2000 по описа на ПРС,сумата от 1208,71лв представляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.11.2000г.-31.03.2002г.и обезщетение за забавено плащане, вед но със законната лихва за периода от 13.05.2002г до окончателното й зап лащане,както и сумата от 86,27лв разноски,за които суми е издаден изпълнителен лист по ч гр д.№1867/2002г. по описа на ПРС

  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЕВН България Топло фикация” ЕАД, ЕИК115016602 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.” Христо Г.Данов”№37,че Т.Г.Д. ЕГН ********** със съд. адрес *** офис... чрез а..Н.К. не му дължи сумата 230,69лв пред ставляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.04.2002г.-30.04. 2003г,сумата от 121,09лв. обезщетение за забавено плащане за периода 03.06.2002г.-31.05.2003г.,законната лихва за периода от 15.06.2006г до окончателното й заплащане,както и сумата от 24,02лв разноски,за които суми е издаден изпълнителен лист по ч гр.д.№4700/2006г по описа на ПРС  възоснова на който е образувано изп дело№2544/2006г. по описа на ДСИ, присъединено към изп дело№№2092/2000г по описа на ДСИ при ПРС , продължено под№1446/2008г по описа на ЧСИ П. И. с район на действие ОС П.,като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата над уваже ните размери до пълните претендирани такива

    ОСЪЖДА“ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК115016602 със се далище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.” Христо Г.Данов”№37 да заплати на Т.Г.Д. ЕГН********** със съд. адрес *** офис... чрез а..Н.К.  сумата от  124,69 лв разноски за настоящото производство

   ОСЪЖДА Т.Г.Д. ЕГН********** със съд. адрес *** офис... чрез а..Н.К. да заплати на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК115016602 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.” Христо Г.Данов”№37 сумата от 172,92  лв разноски за настоящото производство

   ОСЪЖДА Т.Г.Д. ЕГН********** със съд. адрес *** офис... чрез а..Н.К. да заплати по сметка на ВСС гр.С( сумата от 37,84лв държавна такса

    Решението подлежи на обжалване пред ПОС в дву седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ